Boverket lämnar förslag om kontrollsystem för husbyggen

Idag den 29 september 2017 tog bostadsminister Peter Eriksson emot resultatet av Boverkets uppdrag att se över kontrollen av serietillverkade hus.

Uppdraget, som är en del av regeringens paket med 22 åtgärder för ökat bostadsbyggande, hade som syfte att underlätta byggandet av standardiserade bostäder. Att kommuner tolkar byggreglerna olika får både ekonomiska och tidsmässiga konsekvenser för tillverkare seriebyggda hus. Det medför också en stor osäkerhet när det gäller viljan att investera i utveckling och produktion. De fördelar som finns med att använda seriebyggda hus minskar därmed avsevärt.

Boverket har kommit fram till att det är bristen på förutsägbarhet som är det största problemet och föreslår två alternativ till lösningar på detta. Båda förslagen berör kontroll av projektering som genomförts fram till startbesked och de begränsar sig inte till serietillverkade hus.

- Att öka förutsägbarheten är viktigt och skulle bidra starkt till att korta planprocessen. Båda förslagen från Boverkets är omfattande och skulle innebära en stor förändring. Nu ska de skickas ut på remiss, och sedan får vi ta närmare ställning till dem, säger Peter Eriksson.

Boverkets förslag:

Certifierad sakkunnig

Boverkets förslag med certifierade sakkunniga innebär att delar av de uppgifter som i dag ligger på byggnadsnämnderna överförs till certifierade sakkunniga. De sakkunniga får en utökad roll att kontrollera projekteringen av bostäder utifrån de krav som de är certifierade för. Den bedömning som de sakkunniga gör i ett sakkunnigintyg ska godtas av byggnadsnämnden i samband med startbesked enligt PBL. Förslaget innebär en begränsad förändring av nuvarande system med lovprövning och byggprocess. Förslaget kan därför genomföras förhållandevis snabbt.

Certifierat byggprojekteringsföretag

Boverkets förslag med certifierade byggprojekteringsföretag innebär en möjlighet för byggherren att låta ett certifierat byggprojekteringsföretag utföra och granska projekteringen. Genom att ett certifierat byggprojekteringsföretag utför projekteringen och granskningen av ett byggprojekt kan den byggnad som projekteras antas komma att uppfylla samtliga tekniska egenskapskrav. De bedömningar som redovisas i projekteringshandlingarna ska godtas av byggnadsnämnden i samband med startbesked enligt PBL eftersom de gjorts av ett certifierat byggprojekteringsföretag. Det innebär att certifieringen ersätter de bedömningar som byggnadsnämnderna gör idag inför startbeskedet.

Båda Boverkets alternativ föreslås vara frivilliga och komplettera dagens system. Förslagen har också olika omfattning och tid för införande.

Kontakt

Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 38 78
e-post till Carl-Martin Vikingsson