Peter Eriksson har entledigats, minister för internationellt utvecklingssamarbete

-

Bostads- och digitaliseringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Bygglovsbefriade hus ska bli mer attraktiva

Publicerad

Boverket får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att göra bygglovsbefriade byggnader mer flexibla och göra dem enklare att hyra ut till t.ex. unga vuxna och studenter. Uppdraget är en förlängning av punkt 10 i regeringens 22-punktsprogram för ökat bostadsbyggande.

I mars 2017 fick Boverket i uppdrag att utreda ytterligare undantag från krav på bygglov samt se över kraven på anmälan enligt plan- och byggförordningen. Regeringen förlänger Boverkets uppdrag med tillägget att myndigheten även ska undersöka förutsättningarna för att göra fördelningen och storleken av bygglovsbefriade byggnader på en villatomt mer flexibel.

- Det finns stora möjligheter att förtäta städernas villaområden genom att göra så kallade attefallshus enklare att bygga och hyra ut till exempelvis unga vuxna och studenter. Attefallshusen har uppfattats som för små för att kunna fungera som en bra bostad. Det vill regeringen ändra på, säger bostadsminister Peter Eriksson.

Den totala arean för byggnaderna ska även fortsättningsvis vara 40 m², men fördelningen mellan byggnaderna föreslås bli mer flexibel, t ex 30 + 10 m² istället för dagens 25 + 15 m², men max 30 m² för ett enskilt hus. Det gör att ett komplementbostadshus (attefallshus) kan bli 30 m² och därmed mer attraktivt för att användas som en riktig bostad.

Regeringen avser att bevilja Boverket 500 000 kronor för det utökade uppdraget som ska slutredovisas till Regeringskansliet senast den 30 april 2018.

Presskontakt

Carl-Martin Vikingsson
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00