Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Del av regeringens åtgärdspaket kring assistansersättningen presenterad

Publicerad

I en gemensam rapport från Försäkringskassan och Socialstyrelsen föreslår Socialstyrelsen att kommuner ska få en skyldighet att ta kontakt med den vars statliga assistansersättning dragits in för att klarlägga om hon eller han vill ansöka om insatser enligt LSS. Syftet med den föreslagna ändringen är att öka tryggheten för personer som blir av med sin assistansersättning genom att garantera kontakt med kommunen.

Som en del av regeringens åtgärdspaket kring assistansersättningen fick Försäkringskassan och Socialstyrelsen i december 2016 i uppdrag att analysera vad som krävs för att säkerställa att brukare som får sin assistansersättning indragen får det stöd de har rätt till och inte faller mellan stolarna. I analysen framkommer det att vissa kommuner upplever informationen från Försäkringskassan som bristfällig i fall då en person fått sin assistans indragen och att brukarorganisationer har framfört att det kan uppstå ett glapp mellan huvudmännen och den enskilde.

– Alla som har rätt till stöd ska få det och ingen ska riskera att hamna mellan stolarna. Det ska inte finnas några luckor eller glapp mellan ansvariga huvudmän. Rapporten vi fått i dag är intressant och vi kommer att analysera Socialstyrelsens förslag, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Försäkringskassan ska enligt lag informera kommuner när en person bosatt i kommunen får sin statliga assistans indragen. Den i dag släppta rapporten föreslår att Försäkringskassan ser över sina rutiner så att informationen verkligen når fram. Samtidigt föreslås att kommuner blir skyldiga att ta kontakt med den enskilde, för att eventuellt kommunalt stöd ska kunna sättas in inom rimlig tid.

Rapportens förslag kommer nu att beredas i Regeringskansliet.

Presskontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00