Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande

Höjt takbelopp för subventionerade anställningar

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att höja takbelopp och subventionsgrad för vissa subventionerade anställningar. Höjningen är ett led i regeringens reformering av de subventionerade anställningarna och en anpassning till introduktionsjobben som kommer att införas under våren 2018. Förordningsändringarna innebär att särskilt anställningsstöd, förstärkt särskilt anställningsstöd, instegsjobb, och extratjänster nu får samma och höjt tak för den högsta bidragsgrundande bruttolönen. Takbeloppet höjs också i ett första steg för lönebidragen.

Subventionerade anställningar är effektiva insatser för att få personer med svagare förankring på arbetsmarknaden i arbete. För att stöden ska fungera effektivt måste de vara anpassade efter de arbetssökandes och arbetsgivarnas behov. Regeringen anser att det är angeläget att förstärka insatserna för dem som står längst ifrån arbets¬marknaden, att göra det lättare för arbetsgivare att anställa med stöd och att förenkla Arbetsförmedlingens hantering av regelverket.

I budgetpropositionen för 2018 aviserar därför regeringen en förenkling av systemet för de subventionerade anställningarna. Regeringen avser att införa ett nytt, enhetligt stöd. Fem stöd blir ett – introduktionsjobb – som är ett enklare och mer kraftfullt stöd. Genom introduktionsjobb försvinner de tidigare stöden särskilt anställningsstöd, förstärkt särskilt anställningsstöd, de båda traineejobben och instegsjobb. I stället för instegsjobb kan nyanlända ta del av introduktionsjobb som kommer att vara både enklare och mer kraftfullt. Nystartsjobben och extratjänsterna kommer kvarstå.

Introduktionsjobben kommer att ha en högsta bidragsgrundande bruttolön vid 20 000 kronor i månaden, vilket innebär en kraftig höjning jämfört med de stöd som ersätts. Även nystartsjobben och extratjänsterna kommer ha samma tak.

Introduktionsjobben planeras att införas under våren 2018, men redan idag har regeringen fattat beslut om ändrade tak- och subventionsnivåer i vissa befintliga stöd. Regeringen har beslutat att takbeloppen för särskilt anställningsstöd, förstärkt särskilt anställningsstöd, instegsjobb och extratjänster höjs till en bruttolön vid 20 000 kronor per månad, medan nystartsjobben sänks till samma nivå. Detta är ett led i harmoniseringen av takbeloppen mellan introduktionsjobb, extratjänster och nystartsjobb.

Beslutet innebär också att takbeloppet för lönebidragen höjs i ett första steg till 18 300 kronor per månad. Regeringen aviserar i budgetpropositionen 2018 att takbeloppet för lönebidragen avses att höjas ytterligare till 19 100 kronor år 2019 och till 20 000 kronor år 2020.
Enhetliga tak bedöms bidra till en mer ändamålsenlig användning av stöden och en påtaglig förstärkning för personer som står relativt sett längst från arbetsmarknaden.

Regeringen har i dag också fattat beslut om att harmoniserara subventionsgraden vid 80 procent för instegsjobb, särskilt anställningsstöd och förstärkt särskilt anställningsstöd, vilket svarar mot den subventionsgrad som kommer att gälla för det nya introduktionsjobbet.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Prenumerera på nyheter

Vill du ha aktuell information direkt till din e-post?