Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Inkomstökningar i budgetpropositionen för 2018

Publicerad

I budgetpropositionen för 2018 kommer regeringen att föreslå och avisera ett antal förändringar på skatteområdet. Vissa av förändringarna innebär ökade skatteintäkter. Flera av dem består av höjda miljö- och klimatskatter, vilka bidrar till regeringens ambition om att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

Tre aviseringar på inkomstökningar som kommer ingå i budgetpropositionen har tidigare inte kommunicerats.

Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring

Regeringen avser att höja beskattningen av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan ökad med en procentenhet i stället för som i dag med 0,75 procentenheter. En promemoria med förslaget kommer att remitteras under hösten 2017. Kapitalunderlagen för investeringssparkonton och kapitalförsäkringar är koncentrerade i den övre delen av inkomstfördelningen. Förslaget har därmed positiva effekter för den ekonomiska jämlikheten. I den vuxna befolkningen som helhet är kapitalunderlagen också i genomsnitt större hos män än hos kvinnor. Det innebär att förslaget även har positiva effekter för den ekonomiska jämställdheten. Förslaget bör träda i kraft den 1 januari 2018.

Beskattning av e-cigaretter

Regeringen avser att införa en punktskatt på e-cigaretter. Flera andra europeiska länder, däribland Finland, har i dag en punktskatt på e-cigaretter. För att få en heltäckande reglering av e-cigaretter föreslår regeringen att en punktskatt på e-cigaretter införs. Regeringen avser att under våren 2018 återkomma till riksdagen med ett förslag som bör träda i kraft den 1 juli 2018

Skattetillägg vid rättelser på eget initiativ

Regeringen avser att ta fram en promemoria om möjligheten att ta ut skattetillägg vid rättelse på eget initiativ och under våren 2018 återkomma till riksdagen med ett förslag. Om det är lämpligt, bör skattetillägg kunna tas ut vid rättelser efter det att Skatteverket har informerat om myndighetens generella kontrollaktioner. Förslaget bör träda i kraft den 1 augusti 2018.

Som tidigare meddelats kommer regeringen inte att föreslå förändrade regler för delägare i fåmansföretag eller gå vidare med det förslag om justerade skiktgränser för statlig inkomstskatt som remitterats. Skiktgränserna kommer 2018 att räknas upp med KPI plus två procentenheter.

Förslagen om skatt på flygresor samt ett bonus–malus-system för nya lätta fordon kommer att justeras i linje med vad som tidigare kommunicerats.

I övrigt avser regeringen att gå fram med de förslag på inkomstökningar som kommunicerats tidigare på samma eller liknande nivåer. Summan av förslagen som ökar skatteintäkterna är lägre än summan av de skattesänkningar som regeringen avser att föreslå.

Budgetpropositionen 2018 bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Presskontakt

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.