Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Investeringar för fler jobb

Publicerad

Svensk arbetsmarknad går starkt och nästa år förväntas arbetslösheten sjunka under sex procent. Men samtidigt som ekonomin växer har många företag svårt att hitta utbildad arbetskraft, vilket riskerar att hämma tillväxten och fler utrikesfödda måste snabbare komma in på arbetsmarknaden för att arbetslösheten ska fortsätta att sjunka. Regeringen presenterar därför reformer på 4,3 miljarder för att alla som kan jobba ska jobba.

Idag går över 200 000 fler till jobbet än när regeringen tillträdde. Sverige har idag den lägsta arbetslösheten sedan 2008 och andelen av befolkningen som arbetar är den högsta på 25 år. Regeringens politik har bidragit till en hög tillväxt och vänt underskott till överskott i statens finanser vilket ger möjlighet att investera kraftigt i åtgärder för att sänka arbetslösheten ytterligare.

- Jobben har varit vår främsta prioritering från dag ett och arbetslösheten har inte varit så här låg på nästan tio år. Men mer måste göras för att fler ska få ett jobb säger statsminister Stefan Löfven.

En stor utmaning på den svenska arbetsmarknaden är bristen på rätt utbildad arbetskraft. Samtidigt som runt 350 000 personer idag går arbetslösa så finns det 100 000 lediga jobb. Det hämmar tillväxten. Samtidigt är arbetslösheten bland utrikes födda för hög och fler behöver komma in snabbare på arbetsmarknaden för att arbetslösheten ska fortsätta att sjunka.

- I tre år har vi satt ansvarsfulla investeringar i samhällsbygget före orättvisa skattesänkningar. Det ger oss möjligheten att beslutsamt tackla problemen på arbetsmarknaden som annars riskerar att hämma ekonomin från att fortsätta växa och får fler i arbete, säger finansminister Magdalena Andersson.

Därför presenterar regeringen jobbsatsningar på 4,3 miljarder kronor för att få fler i arbete. Det rör investeringar i utbildning och kompetens, bättre etablering och matchning och investeringar för att underlätta för företagare att växa och anställa.

Investeringarna är en del av budgetpropositionen för 2018 och bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Några av de åtgärder som regeringen föreslår är:

Investeringar i utbildning och kompetens

Bygga ut kunskapslyftet

Regeringen bygger ut kunskapslyftet med 18 000 fler platser redan nästa år. Det gäller yrkeshögskolan, den yrkesinriktade vuxenutbildningen, folkhögskolan och samhällsviktiga högskoleutbildningar som ingenjörsutbildningen, läkarutbildningen samt utbildning inom samhällsbyggnad och försvar. Totalt tillför regeringen 32 000 nya platser till 2021.

CSN-lån till körkort

Under 2018 införs en möjlighet för långtidsarbetslösa personer att ta lån till B-körkort vid godkända trafikskolor. Under 2019 kommer regeringen att utvidga möjligheten även till yngre personer (19-20 år) som slutfört en gymnasieutbildning

Investeringar i etablering och matchning

Införa ett nytt regelverk för etablering

Det som idag är en rätt till etableringsplan ersätts med en skyldighet att delta i insatser som rustar för arbete.

Införa en utbildningsplikt för nyanlända

Utbildningsplikten innebär att alla nyanlända som tar del av Arbets-förmedlingens etableringsinsatser, och som bedöms vara i behov av utbildning för att kunna komma i arbete, kan anvisas att söka och ta del av utbildning, annars kan ersättningen dras in.

Insatser för att öka utrikesföddas kvinnors etablering

Sysselsättningsgraden för utrikes födda kvinnor behöver öka. Därför föreslår regeringen insatser under föräldraledigheten, uppsökande och motiverande studieförbundsinsatser riktade till utrikes födda kvinnor och satsningar på utrikes födda kvinnors företagande.

Bonus för kommuner som anställer personer som står långt ifrån arbetsmarknaden

Regeringen föreslår att 500 miljoner kronor avsätts för att stärka välfärden och stötta kommuner och landsting som anställer personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Förenkla anställningsstöden rejält

Förenklingar av anställningsstöden har efterfrågats av näringslivet. Regeringen minskar antalet anställningsstöd och inför Introduktionsjobb. Introduktionsjobb ersätter fem andra stöd som finns idag för att erbjuda enklare och mer träffsäkra stöd till dem som har störst behov.

Investeringar i fler och växande företag

Tryggare företagare

En viktig satsning för att flera ska våga starta ett företag är att öka tryggheten under tiden som verksamheten är i ett uppbyggnadsskede. Regeringen föreslår därför att företagaren kan få en sjukpenningsgrundande inkomst (SGI) som minst motsvarar lönen för liknande arbete för annans räkning under den tid som aktiebolaget är under uppbyggnad.

Utvidgat växa-stöd till den först anställda

Förslaget innebär att den sänkning av arbetsgivaravgifter som redan idag gäller för enskilda företagare utvidgas till att omfatta fler företagsformer.

Lättnad i beskattning av personaloptioner

Förslaget innebär att om en anställd får en personaloption av sin arbetsgivare ska den anställde inte beskattas för denna förmån och arbetsgivaren ska inte betala arbetsgivaravgifter. Skatten betalas när aktien säljs och beskattas då som inkomst av kapital.

Presskontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos statsminister Stefan Löfven
Telefon (växel) 08-405 10 00
Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.