Mer bistånd till klimat, miljö och hav

Sverige ska fortsätta visa ledarskap på miljö- och klimatområdet. Nu ökar regeringen insatserna för klimat, miljö och hav med ca 750 miljoner kronor i 2018 års biståndsbudget.

Fördelningen görs genom kärnstöd till internationella organisationer, via Sidas bilaterala strategier till klimat, miljö och havsinsatser samt via det statliga bolaget Swedfund. Budgetsatsningen är en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

- Vi lever i en orolig tid, med sviktande internationellt ledarskap samtidigt som klimateffekterna blir allt tydligare. Det är viktigt att flera länder kliver fram och visar vägen för klimatfrågan, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.
De som drabbas värst av klimatförändringarnas effekter är de med minst resurser. Men insatser som ger förnybar energi, energieffektivisering, och klimatanpassat jordbruk är både bra för klimatet, och kan även bidra till förbättrad jämställdhet, till minskade konflikter och till att skapa arbetstillfällen.

Stödet till Sida ökar bland annat genom bilaterala strategier där stora delar kommer att gå till miljö och klimatsatsningar i samarbetsländerna.

I Afrika söder om Sahara saknar runt 600 miljoner människor tillgång till el. Många använder olja eller fotogen i vardagen, vilket både påverkar miljön negativt och innebär hälsorisker, framför allt för kvinnor och flickor. Investeringar i förnybar el såsom sol, vind- och vattenkraft via bilaterala strategier samt via Swedfund har som mål att minska fattigdomen i takt med att människor får ökad tillgång till el.

En särskild satsning på hav och klimat genomförs under året för att för att bibehålla Sveriges höga ambition för havs- och klimatrelaterade insatser.

- Haven utsätts för stor stress på grund av den globala uppvärmningen och när havsnivåerna stiger utsätts särskilt små ö-nationer för stora faror. Stöd till hållbar havsförvaltning är nödvändigt för att bygga motståndskraft och förebygga katastrofer, säger Isabella Lövin.

Klimat, utveckling och säkerhet är nära sammankopplade. Att arbeta förebyggande och anpassa samhällen till klimatförändringarna är avgörande för att rädda liv och säkra försörjningsmöjligheter och därmed förebygga konflikter.

De ökade satsningarna kommer bland annat gå till;

  • Särskild satsning miljö/klimat/hav – stöd för att bibehålla Sveriges höga ambition för havs- och klimatrelaterade insatser.
  • En ny global strategi för hållbar miljö, klimat och hav, samt hållbart nyttjande av naturresurser (anvisningar).
  • Swedfund – Statens utvecklingsfinansiär som genom hållbara investeringar - ekonomiskt, socialt och miljömässigt - skapar bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck.
  • Anpassningsfonden – ger stöd till insatser för bland annat klimattåliga jordbruksmetoder, varningssystem och översvämningsskydd, samt säkrad tillgång till vatten.
  • LDCF – fokuserar på att stödja de minst utvecklade länderna att förbereda och genomföra nationella handlingsplaner för klimatanpassning.

Miljö/klimat/hav (tkr) 2018
Särskild satsning miljö, klimat o hav 50 000
Anvisningar strategi för hållbar miljö, klimat och hav, samt hållbart nyttjande av naturresurser 170 000
Sidas geografiska anslagsposter* 352 000
Swedfund 100 000
Anpassningsfonden 35 000
Fonden för minst utvecklade länder (LDCF) 35 000
Ökning jmf BP17 742 000

*2018 Sidas geografiska anslagsposter tilldelas ca 2,2 mdkr i BP18. Många bilaterala landstrategier har betydande delar som kommer gå till miljö/klimatinsatser. Förväntad andel baserad på statistik från 2015 är 16 procent av 2,2 miljarder, dvs 352 mnkr.

 

Kontakt

Mikaela Kotschack Thurn
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00