Miljöministern deltar i internationellt möte om kvicksilver

Kvicksilver är ett av de farligaste miljögifterna. Miljöminister Karolina Skog deltar vid första partsmötet inom Minamatakonventionen om kvicksilver och företräder ett starkt svenskt engagemang i frågan.

– Kvicksilver har länge varit en prioriterad fråga för Sverige och vi var en av initiativtagarna till Minamatakonventionen. Det är mycket positivt att konventionen om kvicksilver är på plats, säger miljöminister Karolina Skog.

Det mesta av det kvicksilver som faller ner på svensk mark kommer från andra länder. För att minska miljöföroreningen är det viktigt att åtgärder vidtas på global nivå.

– Kvicksilver är farligt både för miljön och människors hälsa och det behövs kraftfulla åtgärder i hela livscykeln. Det handlar bland annat om minskade utsläpp till luft och vatten, utfasning av amalgam samt tydliga regler om hur avfallet ska tas omhand, säger miljöminister Karolina Skog.

Fattiga människor är särskilt utsatta för farliga ämnen, bland annat eftersom möjligheten till information är bristfällig. Småskalig guldutvinning där kvicksilver används leder till exempel till enorma hälso- och miljöproblem i många utvecklingsländer. Ofta är hela familjer, inklusive små barn, involverade i arbetet. Frågan är särskilt uppmärksammad inom Minamatakonventionen och kommer att diskuteras under partsmötet.

Svenskt förbud mot kvicksilver sedan 2009

Kvicksilver är en lättflyktig metall som kan spridas långa sträckor via luften. Kvicksilver kan inte brytas ned utan ansamlas i mark, i vatten och i levande organismer. Höga halter kan förekomma till exempel i fisk.

Sedan 2009 har Sverige ett generellt förbud mot kvicksilver. Förbudet innebär bland annat att tandfyllningar med dentalt amalgam inte är tillåtna och att varor som innehåller kvicksilver inte längre får släppas ut på den svenska marknaden.

Kontakt

Hanna Björnfors
Politiskt sakkunnig hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Hanna Björnfors, via registrator

Minamatakonventionen

Minamatakonventionen om kvicksilver antogs i FN 2013. Konventionen reglerar samtliga delar av kvicksilvrets livscykel, från brytning till avfallshantering, inklusive utsläpp till luft. Konventionen reglerar användningen av kvicksilver i både produkter och i industriella processer, genom begränsningar och förbud som i de flesta fall gäller från 2020.

Konventionen var färdigförhandlad under 2013 och har hittills ratificerats av 74 länder. Sverige ratificerade konventionen i maj 2017.

Minamatakonventionen om kvicksilvers första partsmöte (COP1) äger rum i Genève den 24-29 september 2017. Mötet avslutas med en högnivådel där miljöminister Karolina Skog deltar. Övergripande tema för mötet är ”Make Mercury History”. Värd för partsmötet är Geneves regering.