Nya växtsorter för ett förändrat klimat

Växtsorter framtagna för kontinenten fungerar ofta sämre i Sverige och i vissa delar av landet inte alls. För att kunna öka produktiviteten och hållbarheten behövs nya växtsorter och regeringen föreslår därför i budgetproposition 2018 att ett kompetenscentrum för växtförädling bildas vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

En långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsproduktion i hela Sverige och behovet av bioråvara i omställningen till bioekonomi förutsätter tillgång till lämpliga växtsorter i hela landet.

- Regeringen vill säkra att bönder och växtodlare kan få tag på växtsorter som passar de svenska odlingsförhållanden. Det är avgörande för vår förmåga att odla både nu och i framtiden, inte minst med tanke på klimatförändringarna. Satsningen ligger också helt i linje med livsmedelsstrategins övergripande mål om en ökad matproduktion i Sverige, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Sveriges råvarutillgång måste säkras för framtida behov i omställningen till en biobaserad och cirkulär ekonomi. För detta behövs det nya växtsorter som passar för svenska odlingsförhållanden både nu och i ett förändrat klimat. Med fler växtsorter som är anpassade till svenska förhållanden kan man också minska användningen av handelsgödsel och växtskyddsmedel, vilket gynnar den biologiska mångfalden.

Kompetenscentret ska fungera som ett nav för svensk växtförädling och vara en naturlig samarbetspartner för näringslivet. Det ska drivas av Sveriges lantbruksuniversitet och regeringen föreslår i budgetproposition 2018 20 miljoner kronor under 2018, 30 miljoner kronor 2019 och 40 miljoner kronor 2020 för att sedan permanentas. Detta ger tid för uppbyggnad, långsiktigt arbete och strategiska satsningar. Satsningen är en viktig leverans inom ramen för livsmedelsstrategin och samverkansprogrammet Cirkulär och biobaserad ekonomi.

Budgetpropositionen för 2018 bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Kontakt

Maria Soläng
Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-2061947
e-post till Maria Soläng