Praktiknära skolforskning i fokus när nationell samling för läraryrket träffades

I dag, måndag den 25 september, ledde Helene Hellmark Knutsson samtal inom ramen för den nationella samlingen för läraryrket. Regeringen har initierat en nationell samling där parterna inom skolans område bjuds in för att diskutera hur läraryrket ska kunna stärkas. Inom ramen för initiativet ryms flera av regeringens skolsatsningar, bland annat höjda lärarlöner och förbättrade möjligheter till kompetensutveckling. Fokus för dagens möte var att diskutera samverkan kring praktiknära skolforskning.

För att stärka lärar- och förskollärarprofessionen, öka dess attraktivitet, utveckla utbildningsprocessen samt i högre grad nå måluppfyllelse för eleverna har regeringen tillsatt en utredning som ska föreslå hur lärosäten kan skapa långsiktig samverkan kring praktiknära forskning tillsammans med kommuner och friskolor. Därtill har fyra lärosäten fått i uppdrag att tillsammans med kommuner och friskolor initiera samarbete kring praktiknära forskning, för att generera kunskap som har direkt nytta och användbarhet i verksamheten. Försöksverksamheten ska pågå 2017-2021.

Den praktiknära forskningen utgår ifrån professionens behov av kunskap om lärande och undervisning. Det kan exempelvis handla om lärare som vill få mer kunskap om sin undervisningspraktik i skolan. Praktiknära forskning betecknar således kunskap som har direkt nytta och användbarhet i skolan, och som bland annat kan bidra till att stärka utbildningens vetenskapliga grund.

Utredningens betänkande ska presenteras den 1 mars 2018.

Kontakt

Jens Petersen
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00