Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen höjer kulturbudgeten med 745 miljoner

Publicerad

I budgetpropositionen för 2018 höjer regeringen kulturbudgeten med 745 miljoner kronor. Bland annat satsas 275 miljoner på biblioteken och 115 miljoner på den fria konsten. Därtill kommer ytterligare satsningar på demokratipolitiken och politiken mot diskriminering. Budgetpropositionen för 2018 bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

- Det här är den största höjningen av kulturbudgeten som någon kulturminister någonsin har kunnat presentera. Det är en historisk seger för kulturen att kulturpolitikens andel av statsbudgeten ökat, vilket är ett kvitto på att den här regeringen menar allvar med att prioritera kulturens plats i vårt samhälle, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Urval av satsningar i budgetpropositionen för 2018 inom kulturpolitiken

250 miljoner till starkare bibliotek i hela landet

Regeringen föreslår att 250 miljoner kronor avsätts årligen under 2018 till 2020 för att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. En del av satsningen, 25 miljoner kronor per år, tillförs kultursamverkansmodellen där bland annat medel till bibliotek, läs- och litteraturfrämjande fördelas.

Länk till pressmeddelande

Digital satsning på biblioteken för stärkt källkritik

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2018 att Kungliga biblioteket tillförs 25 miljoner kronor årligen under tre år. Syftet med satsningen är bland annat att förbättra förutsättningarna för ökad digital kompetens och att stärka förmågan till källkritik.

Länk till pressmeddelande

115 miljoner till den fria konsten

För att förbättra förutsättningarna för den fria konsten i hela landet föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2018 en satsning som totalt uppgår till 115 miljoner kronor per år. Satsningen innebär bland annat en förstärkning av de bidrag och ersättningar som fördelas direkt till konstnärer, fria grupper inom scenkonst och kulturtidskrifter.

Länk till pressmeddelande

Sverige får sin första nationella scen för barn och unga

Regeringen utser teaterverksamheten Unga Klara att från årsskiftet vara en nationell scen för barn och unga. Det statliga stödet till verksamheten beräknas uppgå till 16,2 miljoner kronor under 2018 och därefter 15,4 miljoner per år.

Länk till pressmeddelande

10 miljoner till ett nationellt kulturskolecentrum

I budgetpropositionen för 2018 föreslår regeringen att Statens kulturråd tillförs 10 miljoner kronor från och med 2018 för inrättandet av ett nationellt kulturskolecentrum i myndigheten. Satsningen genomförs för att Statens kulturråd ska kunna fungera som ett nationellt nav.

Länk till webbartikel

Regeringen satsar på att stärka arkitektur-, form- och designarbetet för hållbart gestaltade livsmiljöer

Arkitektur, form och design påverkar alla människor dagligen. I budgetpropositionen för 2018 lämnar regeringen förslag om att stärka och utveckla arkitektur-, form- och designområdet och arbetet med hållbara gestaltade livsmiljöer med totalt 28 miljoner kronor årligen för 2018–2020 och med 5 miljoner kronor från och med 2021.

Länk till webbartikel

Regeringen satsar på kostnadsfri släktforskning

Regeringen föreslår att Riksarkivets anslag höjs med 10 miljoner kronor från och med 2018 så att avgifterna för att få tillgång till digital arkivinformation kan tas bort. Detta gör att cirka 100 miljoner digitala bilder med arkivinformation blir fritt tillgängliga och ger minskade kostnader för till exempel privatpersoner som bedriver släkt- eller bygdeforskning.

Länk till pressmeddelande

Satsningar på jubileumsåret Ingmar Bergman 100 år

Den 14 juli 2018 skulle Ingmar Bergman fyllt 100 år. Ingmar Bergman var en av de internationellt mest kända och betydelsefulla konstnärerna Sverige haft genom tiderna. I budgetpropositionen för 2018 föreslås bidrag för satsningar till Kungliga Dramatiska teatern, Stiftelsen Ingmar Bergman, Stiftelsen Bergmancenter på Fårö och Svenska Filminstitutet som syftar till att uppmärksamma jubileumsåret nationellt och internationellt.

Länk till pressmeddelande

Regeringen satsar på nya Nationalmuseum

Regeringen föreslår att Nationalmuseum tillförs 65 miljoner kronor för 2018 och 42 miljoner per år från och med 2019. Den engångsvisa ökningen med 23 miljoner kronor för 2018 hänger samman med de ökade kostnaderna i samband med Nationalmuseets flytt in i de renoverade lokalerna på Blasieholmen.

Länk till webbartikel

Kulturmiljövården stärks med 25 miljoner kronor

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2018 att bidraget till kulturmiljövård ökar med 25 miljoner kronor per år från och med 2018. Satsningen innebär att regeringen stärker förutsättningarna för att kulturmiljöarbetet ska kunna svara upp mot angelägna ändamål. Exempel på det är bildande av kulturreservat och tillgängliggörande av kulturmiljöer.

Länk till webbartikel

Satsning på digitala utsändningar inom scenkonsten

Regeringen föreslår att 15 miljoner årligen under 2018-2020 fördelas mellan Kungliga Dramatiska Teatern AB, Kungliga Operan AB och Riksteatern för satsningar på digitala utsändningar av föreställningar.

Länk till webbartikel

Urval av satsningar i budgetpropositionen för 2018 inom mediepolitiken

110 miljoner till nytt mediestöd

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2018 att 55 miljoner kronor tillförs för att förbereda för en ökad och långsiktig satsning på lokal journalistik och nyhetsförmedling genom ett nytt mediestöd från och med 2019. Från och med 2020 tillförs ytterligare 55 miljoner kronor.

Länk till webbartikel

Nivån på filmanslaget upprätthålls

Regeringen föreslår att filmanslaget tillförs 25 miljoner kronor per år från och med 2020. Därmed upprätthålls nivån på filmanslaget efter 2019, då den särskilda satsningen på biografer på landsbygden och mindre orter avslutas.

Länk till webbartikel

Urval av satsningar i budgetpropositionen för 2018 inom demokratipolitiken

Satsningar på totalt 85,1 miljoner kronor inför de allmänna valen 2018 och Europaparlamentsvalet 2019

De senaste tre nationella allmänna valen har andelen röstande ökat. Det gäller även de två senaste svenska Europaparlamentsvalen. Samtidigt finns det fortfarande stora skillnader i valdeltagande mellan olika befolkningsgrupper och valdistrikt. Därför föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2018 en rad insatser som totalt uppgår till 85,1 miljoner kronor för att öka intresset för och deltagandet i valen 2018 och 2019.

Länk till webbartikel

Regeringen satsar ytterligare miljoner för att värna det demokratiska samtalet mot hot och hat

Det demokratiska samtalet får inte begränsas av hot och hat. Regeringen förstärker därför det förebyggande arbetet för att värna det demokratiska samtalet mot hot och hat med ytterligare fem miljoner kronor årligen 2018-2020. Detta blir ett ytterligare tillskott till de 5 miljoner kronor per år för perioden 2017-2020 som avsattes i budgetpropositionen för 2017.

Länk till webbartikel

Regeringen vill stödja säkerhetshöjande åtgärder i det civila samhället

Särskilda åtgärder genomförs för det civila samhällets fortsatta möjligheter att sprida kunskap, mobilisera och stärka kapaciteten i arbetet för mänskliga rättigheter samt för att värna demokratin.

Länk till webbartikel

Urval av satsningar i budgetpropositionen för 2018 inom politiken mot diskriminering, samepolitik och politiken avseende nationella minoriteter

Regeringen föreslår förstärkt satsning mot diskriminering

Diskriminering måste bekämpas. Regeringen vill därför förstärka arbetet mot diskriminering genom att öka anslaget till Diskrimineringsmannen, DO, med 10 miljoner kronor, vilket är en ökning med 9 procent jämfört med nuvarande anslagsnivå. De lokala antidiskrimineringsbyråerna föreslås få ytterligare 15 miljoner kronor, vilket är en dubblering.

Länk till webbartikel

Förstärkning av stöd till det samiska folkets och de nationella minoriteternas kultur

Regeringen föreslår en betydande ökning av såväl Sametingets som Statens kulturråds stöd till det samiska folkets och de nationella minoriteternas kultur. För första gången avsätter också regeringen långsiktiga medel till barn- och ungdomsfilm på minoritetsspråken.

Länk till webbartikel

Satsningar på fler förvaltningskommuner för finska, meänkieli och samiska

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2018 att nya kommuner ansluts till förvaltningsområdena för samiska, finska respektive meänkieli. För att finansiera detta ökas anslaget med 16 miljoner 2018 och 20 miljoner årligen från och med 2019.

Länk till webbartikel

Presskontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.