Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Regeringen ökar stödet till ekologiskt jordbruk

Publicerad

För att möta konsumenternas efterfrågan och öka den svenska produktionen av ekologiska livsmedel satsar regeringen 25 miljoner kronor under 2018 på att stötta omställningen till ekologiskt jordbruk. Regeringens har som mål att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska vara ekologiskt certifierad och att 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade ekologiska produkter år 2030. De nya medlen ingår i budgetpropositionen för 2018, som är en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Konsumenternas efterfrågan på ekologisk mat har ökat kraftigt under de tre senaste åren. Den ekologiska produktionen i Sverige har ökat, men inte i samma takt som efterfrågan. Det vill regeringen ändra på. Om svenska bönder kan möta den ökade efterfrågan bidrar det till jobb och hållbar tillväxt i hela vårt land. Den växande marknaden för ekologiska livsmedel skapar möjligheter på marknaden för små och stora svenska jordbruks- och livsmedelsföretag. Av Sveriges totala certifierade jordbruksmark användes omkring 18 procent för ekologisk produktion år 2016, medan målet är 30 procent.

- Det finns en väldigt stort efterfrågan på svensk ekologisk mat, men omställningen för den enskilda lantbrukaren kan vara dyr och innebära ett risktagande. Därför satsar regeringen nu 175 miljoner kronor för att täcka de merkostnader som uppstår när lantbrukare ställer om till ekologisk produktion, säger landsbygdsminister Sven- Erik Bucht.

Omställningen till ekologisk för den enskilda lantbrukaren kan vara dyr och innebära ett risktagande. En omställning kan kräva större investeringar och att gå över till ett helt nytt produktionssätt och en ny marknad kan innebära risker. Dessutom är det först efter två års karenstid som de kan sälja sina produkter som ekologiskt certifierade.
Regeringens satsar nu 25 miljoner kronor 2018, 50 miljoner 2019 och 100 miljoner 2020. Detta innebär att de nuvarande medlen för stöd till omställning till ekologisk produktion fördubblas under den kommande treårsperioden.

- Vi ser ett ökat sug efter miljövänlig mat i Sverige idag. Regeringen ska bidra till denna utveckling och främja hållbart producerade livsmedel. Ekologisk produktion och konsumtion har betydelse inte bara för miljön utan för tillväxten och sysselsättningen i hela Sverige. säger miljöminister Karolina Skog.

Regeringen har i sin handlingsplan för livsmedelsstrategin satt som mål att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska vara ekologiskt certifierad och 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade ekologiska produkter år 2030. Jordbruksverket har fått i uppdrag att utarbeta åtgärder och samordna arbetet för att nå målen för ekologiska livsmedel.

Fakta – regeringens livsmedelsstrategi och ekologisk produktion och konsumtion

Regeringen har i sin handlingsplan för livsmedelsstrategin flera satsningar för ökad produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel. Den 15 juni 2017 fattades ett regeringsbeslut om att inrätta en samordningsfunktion för produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel samt att utarbeta en åtgärdsplan och etappmål för de inriktningsmål som regeringen satt upp: 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark 2030 och 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade ekologiska produkter 2030.

Presskontakt

Maria Soläng
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00
Hanna Björnfors
Politiskt sakkunnig hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.