Regeringen överlämnar propositionen Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti

Elever ska få rätt stöd i rätt tid. Att alla får de bästa förutsättningarna att lära sig läsa, skriva och räkna är avgörande för att varje elev också ska kunna tillgodogöra sig kunskaper i skolans övriga ämnen. Åtgärdsgarantin ska säkerställa att elever i behov av stödinsatser upptäcks tidigt, och därmed ges utökade möjligheter att nå så långt som möjligt i sitt lärande. Regeringen lämnar nu över propositionen till riksdagen.

I propositionen föreslås att det införs bestämmelser i skollagen om en åtgärdsgaranti i förskoleklassen och lågstadiet i grundskolan, sameskolan och specialskolan. Åtgärdsgarantin ska säkerställa att alla elever som behöver stöd redan från förskoleklass får individuellt utformade stödinsatser för att nå de kunskapskrav som lägst ska uppnås i svenska, svenska som andraspråk och matematik.

- Inget barn ska falla mellan stolarna. Lärare ska ha mandat att sätta in extra stöd när man ser att en elev behöver det. I de bästa skolsystemen i världen ger man mest stöd tidigt, så eleverna i tid får med sig verktygen att hänga med i skolans alla ämnen och små hinder inte tillåts växa till stora problem. Dit ska vi i Sverige också, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Åtgärdsgarantin medför en skyldighet att göra en särskild analys av en elevs kunskapsutveckling om det finns en indikation på att eleven inte kommer att nå de kunskapskrav som lägst ska uppnås i svenska, svenska som andraspråk eller matematik. Analysen ska avse om eleven är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd, och de åtgärder som är nödvändiga ska därefter sättas in. Det ska göras en uppföljning av vidtagna extra anpassningar i slutet av förskoleklassen och i slutet av lågstadiet. Resultatet av uppföljningen ska lämnas över till den lärare som ska ansvara för eleven i nästa årskurs. Analys, planering och uppföljning ska som regel göras i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens.

Åtgärdsgarantin är uppfylld när skolan har följt arbetsgången i åtgärdsgarantin, dvs. när skolan har genomfört en kartläggning av elevernas kunskapsutveckling i förskoleklassen, gjort en särskild analys av elevens kunskapsutveckling när en sådan ska göras, planerat och vidtagit de åtgärder som en sådan analys föranleder, följt upp vidtagna extra anpassningar samt överfört resultatet av uppföljningen till den lärare som ska ansvara för eleven i nästa årskurs.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018. Skolinspektionen utövar tillsyn över att de åtgärder som följer av garantin vidtas.

Kontakt

Pasel Assalum
Politiskt sakkunnig hos Gustav Fridolin
Telefon 08-405 13 26
Mobil 072-547 48 01
e-post till Pasel Assalum