Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Regeringen satsar för att bevara skyddsvärda skogar

Publicerad

Regeringen föreslår en landsomfattande inventering av skogar med höga naturvärden, så kallade nyckelbiotoper. Nyckelbiotopsinventeringen genomförs av Skogsstyrelsen och är en av de största naturkartläggningarna i landet.

- Regeringen har en tydlig ambition att skyddsvärda skogar inte ska avverkas utan bevaras antingen genom formellt skydd eller frivilliga avsättningar. Skogsstyrelsens inventeringsarbete är viktigt för att vi ska få ett bra kunskapsunderlag, säger miljöminister Karolina Skog.

Regeringen satsar totalt 20 miljoner kronor per år på nyckelbiotopsinventeringen, under en tioårsperiod. Satsningen omfattar dels uppdaterad inventering enligt befintlig metod, dels metodutveckling för en mer ändamålsenlig inventering i nordvästra Sverige. Arbetet påbörjas under hösten 2017.

- Detta är en viktig och ambitiös insats för att kunna få bra kunskapsunderlag om värdefull skog. Det är också ett viktigt steg på vägen för att kunna bidra till målet om skydd av skog. Jag är därför särskilt glad över att vi nu investerar 250 miljoner kronor per år för att kunna erbjuda skogsägare med nyckelbiotopsrika brukningsenheterna möjligheter till ersättning för områdesskydd. För mig är det viktigt att inte skogsägarna kommer i kläm, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Myndigheterna kan erbjuda skogsägare med nyckelbiotopsrika brukningsenheter möjlighet till områdesskydd. För det ändamålet stärker regeringen anslagen till Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen med totalt 250 miljoner kronor per år till och med 2027.

- Det är viktigt att skogsägare accepterar arbetssättet och har förståelse för att nyckelbiotoperna behöver bevaras. Det är avgörande att inventeringen håller hög kvalitet i hela landet för att den ska fylla sitt syfte, säger miljöminister Karolina Skog.

Regeringen stärker också stödet till hyggesfritt skogsbruk med 6 miljoner kronor per år. Syftet är att främja ett variationsrikt och hållbart brukande av skogslandskapet.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Fakta om nyckelbiotoper

Vad är en nyckelbiotop?
En nyckelbiotop är ett skogsområde som från en samlad bedömning av biotopens struktur, artinnehåll, historik och fysiska miljö idag har mycket stor betydelse för skogens flora och fauna. Där finns eller kan förväntas finnas rödlistade arter.

Hur tas beslut om områdesskydd?
Länsstyrelserna fattar beslut om naturreservat och Skogsstyrelsen fattar beslut om biotopskyddsområden. Båda myndigheterna kan dessutom göra överenskommelse med skogsägare om tidsbegränsade naturvårdsavtal.