Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen växlar upp arbetet för att modernisera hälso- och sjukvården

Publicerad

Sedan i våras arbetar regeringens särskilde utredare för Samordnad utveckling för en god och nära vård, Anna Nergårdh, med moderniseringen av svensk hälso- och sjukvård utifrån förslagen i den tidigare utredningen Effektiv vård. Det handlar bland annat om att långsiktigt stärka svensk primärvård. Nu växlas arbetet upp med ett tilläggsdirektiv.

– Allt för ofta sätter organisatoriska gränser hinder för att enskilda ska få bästa möjliga vård – inte minst för äldre som har många olika vårdkontakter. Därför blir en viktig del av uppdraget att titta över såväl gränsdragningen mellan öppen och sluten vård, som hur samverkan mellan primärvården och den kommunala vården och omsorgen ska kunna fungera på bästa sätt. Svensk vård behöver mer av hängrännor och mindre av stuprör, säger socialminister Annika Strandhäll.

I samband med tilläggsdirektivet förstärks också utredningens sekretariat.

Uppdraget innebär att utredningen i sitt arbete ska:
• analysera ändamålsenligheten med uppdelningen i öppen vård och sluten vård i relation till utredningens övriga förslag samt redogöra för vilka konsekvenser en förändring respektive borttagning av dessa begrepp skulle kunna få, och

• utreda och lämna förslag på hur samverkan mellan primärvården och den kommunala hälso- och sjukvården och omsorgen kan underlättas och hur gränssnittet mellan dessa verksamheter bör se ut.

Uppdragen i tilläggsdirektivet ska redovisas i samband med det sedan tidigare planerade slutbetänkandet, senast den 31 mars 2019.

Bakgrund om utredningens nuvarande uppdrag:
Regeringen gav den 2 mars 2017 en särskild utredare i uppdrag att utifrån förslagen i betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2) stödja landstingen, berörda myndigheter och organisationer i arbetet med att samordnat utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården. Utredaren ska även i dialog med företrädare för samtliga landsting, myndigheter och andra berörda aktörer utarbeta en nationell plan där primärvården är utgångpunkten för en ökad närhet till patienten. Utredaren ska i planen redovisa vad som krävs för en nationellt samordnad förändring, vilka utmaningar som finns samt redovisa en med berörda aktörer förankrad tidsplan för det fortsatta förändringsarbetet. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2019. Två delrapporter ska lämnas, varav den första lämnades i juni 2017 och just nu är ute på remiss. Utredningen har antagit namnet Samordnad utveckling för god och nära vård.

Presskontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.