Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Remiss om utökning av gymnasieskolans yrkesprogram för grundläggande behörighet

Publicerad

Även gymnasieskolans yrkesprogram ska ge grundläggande behörighet till högre utbildning. Förslaget som Utbildningsdepartementet nu skickar ut på remiss innebär att yrkesprogrammen utökas från dagens 2 500 poäng till att omfatta 2 700 eller 2 800 gymnasiepoäng. Den föreslagna ökningen skulle innebära att elevernas möjligheter att läsa kurser som ger grundläggande behörighet till högre utbildning stärks utan att eleverna behöver välja bort yrkeskurser som är centrala för deras utbildning.

Andelen elever som väljer ett yrkesprogram har minskat. Läsåret 2007/08 gick drygt 35 procent av nybörjareleverna på ett yrkesprogram. Av alla elever i årskurs 1 i gymnasieskolan gick 39 procent på ett yrkesprogram, men därefter har andelen successivt minskat till 23 procent läsåret 2016/17.

Bland andra Statens skolverk bedömer att svårigheten att läsa de kurser som krävs för grundläggande behörighet har bidragit till att minska elevernas intresse för yrkesutbildning. Elever kan i dag välja att läsa behörighetsgivande kurser, men det är inte alltid detta fungerar i praktiken på grund av praktiska svårigheter så som planering och schemaläggning. Därför föreslås i denna promemoria att behörighetsgivande kurser ska ingå i yrkesprogrammens grundutförande, men med möjlighet för eleverna att välja bort sådana kurser.

- Eleverna på yrkesprogrammen ska ha en reell möjlighet att gå en utbildning som ger grundläggande behörighet till högre utbildning utan att yrkeskursernas omfattning minskar. Det är bra för eleverna, och det är bra för alla arbetsgivare som har ett skriande behov av yrkesutbildad arbetskraft. Yrkesprogrammen är basen för industrins och välfärdens kompetensförsörjning, säger Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Tillsammans med regeringens tidigare satsningar på bland annat Yrkesutbildningens år, för att öka yrkesprogrammens attraktivitet, och ett nytt kunskapslyft är målsättningen att stärka industrins och välfärdens kompetensförsörjning.

I remisspromemorian föreslås även att ett estetiskt ämne ska ingå i alla nationella program i gymnasieskolan. Ämnet ska omfatta 50 gymnasiepoäng. Gymnasiearbetet ska också omfatta 50 gymnasiepoäng, i stället för 100 gymnasiepoäng som i dag.

- Det här är två viktiga vallöften vi skickar på remiss. Ett estetiskt ämne stärker den gemensamma kunskapsbasen och kompletterar gymnasieskolans bildningsuppdrag, säger Anna Ekström.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019 och tillämpas första gången på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2019.

Presskontakt

Helena Paues
Pressekreterare hos Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister
Telefon (växel) 08-405 10 00