Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Riksbankskommittén får i uppdrag att utreda Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning

Publicerad

Regeringen kommer att överlämna arbetet med att stärka Riksbankens finansiella oberoende till den parlamentariska riksbankskommittén. Efter att remissvaren har analyserats står det klart att det är önskvärt att förslaget om att stärka Riksbankens finansiella oberoende samordnas med Riksbankskommitténs uppdrag att föreslå en ny riksbankslag och förtydliga Riksbankens uppgifter.

Frågan om Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning har beretts inom Regeringskansliet. Under arbetets gång har det framkommit en stor mängd synpunkter. Det har bl.a. framförts att det krävs en tydligare analys av storleken på Riksbankens eget kapital. Flera av de faktorer som berör Riksbankens behov av ett eget kapital kan komma att påverkas av de förslag som Riksbankskommittén ska lämna.

- Det finns stora fördelar med att låta Riksbankskommittén ge förslag på hur Riksbankens finansiella oberoende ska stärkas, säger finansmarknadsminister Per Bolund. Det kommer också ge bra förutsättningar för en bred förankring i riksdagen.

Regeringen kommer under hösten fatta beslut om tilläggsdirektiv till Riksbankskommittén om att ta fram lagförslag kring Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning.

Kontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Dag Edvardsson
Ämnesråd/Finansmarknadsavdelningen
Telefon 08-405 98 27
e-post till Dag Edvardsson, via registrator