Samarbete ska rädda fjällräven

Fjällräven är starkt hotad i både Sverige och Norge. Nu har de båda länderna tagit fram en gemensam handlingsplan för att säkra artens överlevnad i Skandinavien.

Foto: Folio

I oktober 2015 undertecknade Sverige och Norge en avsiktsförklaring om att bevara fjällräven. Sedan dess har länderna arbetat fram en gemensam handlingsplan med åtgärder som ska skapa en stabil och livskraftig fjällrävsstam. Några av åtgärderna är att stödutfodra fjällrävspopulationen, att kontrollera och utreda det ökade rödrävsbeståndet i fjällvärlden, samt att behandla och förebygga sjukdomar. Bland åtgärderna finns även kommunikationsinsatser för att minska störningarna från och konflikterna med människan.

– Fjällrävens framtid i Skandinavien är hotad och läget blir än mer allvarligt i ljuset av hur fjällvärlden påverkas av klimatförändringarna. Nu börjar det gemensamma arbetet med att rädda den, säger miljöminister Karolina Skog.

Fjällräven fridlystes 1928 i Sverige och 1930 i Norge, men trots det har populationen inte återhämtat sig. Detta beror på bland annat på att populationen är liten, brist på föda på grund av uteblivna lämmelår och att rödräven har tagit över allt mer i fjällvärlden. Det lilla fjällrävsbeståndet har lett till inavel i vissa delar av populationen. Samtidigt har sjukdomar, parasiter och störningar från mänsklig aktivitet utgjort ytterligare hot.

Kontakt

Hanna Björnfors
Politiskt sakkunnig hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Hanna Björnfors, via registrator