Statskontoret ska analysera genomförandet av ett nytt regelverk för Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag

Regeringen uppdrar åt Statskontoret att analysera Arbetsförmedlingens genomförande av det nya etableringsregelverket som börjar gälla den 1 januari 2018. Statskontoret ska inom ramen för uppdraget analysera om syftet att skapa ett mer effektivt och flexibelt regelverk för Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag uppnås.

Ett nytt regelverk för nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet införs för att öka effektiviteten i etableringsuppdraget. Med det nya regelverket ges arbetsförmedlarna möjlighet att fokusera mer på att ge rätt insatser utifrån individens behov. Vidare är en central del i det nya regelverket att kraven på individen tydliggörs. Genom det nya regelverket skapas också förutsättningar för Arbetsförmedlingen att effektivisera arbetet med etableringsuppdraget, bland annat genom att regelverket blir mer likt Arbetsförmedlingens övriga verksamhet. Det innebär att de samlade resurserna kan riktas till de verksamheter där de bäst behövs och på så sätt används mer effektivt.

Statskontoret ska inom ramen för uppdraget analysera om syftet att skapa ett mer effektivt och flexibelt regelverk för Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag uppnås. Statskontoret ska också vid behov föreslå ytterligare åtgärder som regeringen eller Arbetsförmedlingen bör vidta för att syftet med det nya regelverket ska uppnås.

Statskontoret ska redovisa sitt uppdrag till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 28 januari 2019.

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-520 54 49
e-post till Natali Sial

Prenumerera på nyheter från Arbetsmarknadsdepartementet

Vill du ha aktuell information från Arbetsmarknadsdepartementet?