Sven-Erik Bucht främjar cirkulär och biobaserad innovation i Brasilien

Mellan den 24 och 27 september är landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i Brasilien tillsammans med en delegation för att stärka det strategiska partnerskapet mellan Sverige och Brasilien. Fokus för resan är att främja ett ökat samarbete inom området cirkulär och biobaserad ekonomi.

Sven-Erik Bucht reser till Brasilien i samband med de svenska innovationsveckorna i Brasilien, som anordnas för sjätte året i rad. I år är temat för veckan cirkulär och biobaserad ekonomi. Landsbygdsministerns besök i Brasilien kan ses som ett startskott för ökat samarbete mellan Sverige och Brasilien inom bioekonomi och hållbart skogsbruk.

– Det är glädjande att Brasilien har uttryckt en önskan om att påbörja ett samtal om framtida samarbete med Sverige inom bioekonomi och hållbart skogsbruk. Det här är en jätteviktig resa och jag hoppas kunna visa upp den svenska modellen som innebär att vi jobbar både med social, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet i vårt skogsbruk, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Sverige ligger långt fram vad gäller hållbart skogsbruk och har stor erfarenhet av skogstekniskt kunnande och innovationsforskning. De här kunskaperna och erfarenheterna har Brasilien uttryckt önskemål om att få veta mer om.

Den övergripande målsättningen för regeringens satsning på samarbete med Brasilien på bioekonomiområdet är:

  • Att etablera ett närmare samarbete på regerings- och myndighetsnivå samt mellan våra universitet och forskningsinstitut genom ett fördjupat kunskapsutbyte om bland annat hållbart skogsbruk.

  • Att bidra till förbättrade förutsättningar för svenska leverantörer av utrustning till skogssektorn att öka sina marknadsandelar och bana väg för nya samarbeten samt att få nya svenska företag med skoglig anknytning att ta steget till den brasilianska marknaden.

I landsbygdsministerns delegation ingår representanter för skogsnäringen och forskarvärlden.

Delar ur programmet:

  • Inviga den svenska innovationsveckan i Brasilien
  • Genomföra bilaterala möten om samarbete inom bioekonomiska området med delstaten Paraná.
  • Besöka Embrapa, Brasiliens främsta forskningsinstitution kring markanvändningsfrågor, för att diskutera ett framtida samarbete kring skogsfrågor.
  • Besök vid Paranás industriförbund (FIEP) för att etablera kontakt för framtida samarbeten.
  • Bilateralt möte med jordbruksministeriet.
  • Påbörja dialog för samarbete med Brasilien på temat "satelliter, fjärranalys, markanvändning och politik för en hållbar regional utveckling".

Kontakt

Maria Soläng
Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-2061947
e-post till Maria Soläng

Bakgrund:

Sverige har sedan 2012 arrangerat innovationsveckor i Brasilien för att utveckla innovationssamarbetet mellan länderna på en rad olika områden. När närings- och innovationsminister Mikael Damberg i maj 2015 inrättade ”Team Sweden Brasilien” gjordes det för att samla de svenska insatserna kring tre särskilda områden; skog/bioekonomi, gruvor och digitalisering. Sverige anser att det finns stor potential till samarbete mellan länderna för utveckling och affärer inom dessa områden.

Om regeringens strategiska samverkansprogram

Regeringens fem strategiska samverkansprogram grundar sig i Innovationsrådets bedömning om områden där Sverige står inför flera samhälleliga utmaningar. Utmaningar som innebär goda förutsättningar för globalt konkurrenskraftiga lösningar. Det handlar om nya sätt att resa, bo, göra affärer, leva, kommunicera och tillvarata och bevara jordens resurser och ekosystem.

Den viktigaste uppgiften för samverkansprogrammen är utbyte mellan offentliga aktörer, näringsliv och akademi för att hitta innovativa lösningar på dagens samhällsutmaningar och samtidigt stärka Sveriges globala innovations- och konkurrenskraft.

Prenumerera på Näringsdepartementets nyheter