Tidigare utbetalningar till fiskerinäringen

För att underlätta för mikroföretag inom fiskerinäringen som vill göra investeringar med stöd av havs- och fiskeriprogrammet har regeringen beslutat om möjlighet till förskottsutbetalningar för dessa företag.

- Förskottsutbetalningar är en efterfrågad åtgärd och ändringen ger ökade möjligheter för små företag inom fiskerinäringen att göra investeringar som bl.a. främjar en hållbar utveckling, genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken och som leder till ökad lönsamhet, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

För många mikroföretag (företag som sysselsätter färre än 10 personer och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 2 miljoner euro per år) inom fiske- och vattenbrukssektorn är likviditet ett problem när det gäller investeringar. Tiden mellan ansökan om stöd och den faktiska utbetalningen kan många gånger vara lång och kan därmed utgöra ett hinder för vissa företag som vill göra investeringar med stöd från programmet.

För att åtgärda detta och skapa ännu bättre förutsättningar för ett hållbart fiske och vattenbruk har regeringen fattat beslut om en ändring i förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen som möjliggör för Jordbruksverket att bevilja förskottsutbetalningar till mikroföretag inom ramen för havs- och fiskeriprogrammet 2014 – 2020. Hitintills har det bara varit möjligt att ge förskottutbetalningar till ideella föreningar, ekonomiska föreningar, allmännyttiga stiftelser och samfällighetsföreningar inom ramen för programmet.

Förordningsändringen träder i kraft den 17 oktober 2017.

Kontakt

Maria Soläng
Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-2061947
e-post till Maria Soläng