Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Välfärdssatsningar i höstbudgeten

Publicerad

Regeringen presenterar stora satsningar på välfärden i årets budget med fokus på sjukvården, äldre och barn samt mot hedersrelaterat våld och förtryck. Förslagen i höstbudgeten bygger på ett samarbete mellan regeringen och Vänsterpartiet.

– För man en ansvarsfull ekonomisk politik får man också ett överskott. Det har regeringen lyckats med och Sveriges framgångar ska komma alla till del. Vi gör den största välfärdssatsningen i modern tid. Sjukvården, pensionärerna och barnfamiljerna är de stora vinnarna. Det är så vi utvecklar den svenska modellen, säger socialminister Annika Strandhäll.

– Den svenska välfärden med jämlikhet och jämställdhet är något att vara stolt över, men vi kan göra mer. Regeringen satsar bland annat på kraftfulla åtgärder mot hedersrelaterat våld och förtryck. Självklart har kvinnor och män, flickor och pojkar samma rättigheter men även skyldigheter. Jämställdhet är inte något som är villkorat utan är något som gäller alla, överallt, hela tiden, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

5,5 miljarder för en bättre och mer jämlik vård med kortare köer
Med patientmiljarden satsar regeringen på skärpt vårdgaranti i primärvården för att förbättra tillgängligheten för patienterna. Den ska också stödja införandet av patientkontrakt, för en mer sammanhållen plan över inplanerade vårdinsatser. Ytterligare två miljarder ska gå till goda arbetsvillkor och utvecklade arbetssätt för vårdens personal. Satsningen får också användas för att anställa mer personal i vården. Detta är årliga satsningar mellan 2018-2021.

Nuvarande satsning på stärkt förlossningsvård utökas och förlängs med en miljard kronor årligen fram till 2022. Pengarna ska framför allt användas till att förstärka personaltätheten och förbättra arbetsmiljön samt får användas i neonatalvården. Regeringens satsning på kvinnors hälsa utökas även med avgiftsfri livmoderhalsscreening där landstingen kompenseras med 141 miljoner kronor per år.

Det allmänna tandvårdsbidraget fördubblas från 300 kronor till 600 kronor för gruppen 22-29 år, från 150 till 300 kronor för gruppen 30-64 år och från 300 kronor till 600 kronor för gruppen 65 år eller äldre. Regeringen avsätter 531 miljoner kronor för 2018 och därefter 750 miljoner kronor per år.

Regeringen förstärker arbetet med psykisk hälsa med 650 miljoner kronor för 2018 och avser att stärka arbetet med drygt 1,1 miljard kronor per år 2019 och 2020. Satsningen görs i syfte att förstärka första linjens vård samt den specialiserade psykiatrin, för såväl barn som vuxna. 50 miljoner kronor inom satsningen riktas mot asylsökande och nyanlända barn och unga som lider av psykisk ohälsa.

Barnhälsovården ska bli tillgängligare för grupper som har sämre hälsa och tandhälsa. För detta avsätts 137 miljoner kronor per år 2018–2020. Medlen ska även användas för att utveckla arbetet med information och kommunikation om vacciner, för att kunna utöka vaccinationsgraden. Regeringen vill även utöka det nationella vaccinationsprogrammet för barn med vaccination mot rotavirus.

Satsningar på barnbidrag, trygghet och en aktiv fritid för alla barn
Regeringen förslår höjt barnbidrag med 200 kronor per månad och barn. Med den föreslagna ändringen utgör barnbidragets totala belopp 1250 kronor per månad och barn. Reformen syftar till att stärka jämlikheten, då hushåll med barn i genomsnitt har en lägre disponibel inkomst än hushåll utan barn. Förslaget bedöms få positiva effekter på den ekonomiska jämställdheten då ca 80 procent av mottagarna av barnbidrag är kvinnor och ca 20 procent är män.

Regeringen vill även höja underhållsstödet för äldre barn, i syfte att stärka de barnfamiljer som har det tuffast ekonomiskt. Förslaget innebär en höjning av underhållsstödet för barn som är 15 år eller äldre med 350 kronor i månaden till 2 073 kronor och med 150 kronor i månaden till 1 723 kronor för barn som är mellan 11 år och 14 år.

Den sociala barn- och ungdomsvården är det yttersta skyddsnätet för barn som lever i utsatta situationer. Under perioden 2018 till 2020 vill regeringen satsa ytterligare 250 miljoner kronor om året för att stärka bemanning och insatser till barn och unga som far eller riskerar att fara illa.

Under de senaste tre åren har efterfrågan varit mycket hög på vårdplatser på de särskilda boenden som drivs av Statens institutionsstyrelse (SiS). För att ge SiS förutsättningar att öka kapaciteten vill regeringen stärka SiS förvaltningsanslag med 40 miljoner kronor för år 2017, 110 miljoner kronor för 2018 och 150 miljoner kronor om året för åren 2019 till 2021.

Fler barn ska kunna ha en aktiv och stimulerande fritid, även under skolloven. Därför satsar regeringen på kostnadsfria lovaktiviteter. För åren 2018 till 2020 ska 250 miljoner kronor om året gå till kommunerna så att de kan erbjuda kostnadsfria aktiviteter under sommarlov och andra skollov.

Det är vanligare att barn med socioekonomiskt svagare bakgrund inte kan simma. Regeringen vill därför göra det möjligt för kommunerna att erbjuda kostnadsfri simskola för barn genom en satsning på 300 miljoner kronor om året.

Insatser för att stärka personer med funktionsnedsättnings deltagande i samhället
För att stärka motivationen för personer med funktionsnedsättning att delta i daglig verksamhet vill regeringen från och med 2018 lämna ett bidrag på 350 miljoner kronor årligen till kommunerna. Ambitionen är att kommunerna ska kunna höja låga dagpenningar och att kommuner utan habiliteringsersättning ska börja erbjuda en sådan. Regeringen avser även besluta om ett tilläggsdirektiv till LSS-utredningen för att se över habiliteringsersättningen.

Schablonbeloppet för assistansersättning ska räknas upp med 1,5 procent. Det är en högre uppräkning än det var för 2017 då schablonen höjdes med 1,05 procent.

Regeringen satsar på ökade möjligheter till tolktjänst i arbetslivet. Syftet är att stärka förutsättningarna på arbetsmarknaden för kvinnor och män som är döva, dövblinda eller har nedsatt hörsel. För ändamålet vill regeringen anslå 15 miljoner kronor om året för åren 2018 till 2020.

Bättre pension och ökad trygghet för äldre
Regeringen vill sänka skatten för pensionärer med upp till 5 000 kronor per år för 75 procent av alla personer över 65 år. Skattesänkningen omfattar nu 1,5 miljoner personer över 65 år och innebär att 3 av 4 äldre får sänkt skatt 2018.

I framtiden kommer allt mer vård att utföras utanför sjukhusen och inte sällan i patientens hem. Kommunerna behöver praktiskt stöd med att införa metoder och arbetssätt som främjar trygghet i hemmet och utökad samverkan. Från 1 januari 2018 gäller lagen Samordning vid utskrivning från sjukhus. Inför ikraftträdandet av lagen behöver rutiner och arbetssätt förändras. Regeringen vill att 12 miljoner kronor per år avsätts för insatsen under åren 2018 till 2020.

Bostadstillägget, det särskilda bostadstillägget och äldreförsörjningsstödet förbättras. Regeringen satsar 655 miljoner kronor årligen och 290 000 pensionärer påverkas av höjningen, varav 75 procent är kvinnor.

Fallolyckor är den olyckstyp som leder till flest dödsfall, flest antal inläggningar på sjukhus och flest antal besök på akutmottagningar. För att uppnå målet att halvera antalet fallolyckor vill regeringen att utveckla det förebyggande arbetet. Regeringen föreslår att 13 miljoner kronor avsätts under åren 2018 till 2020 för fortsatt fallpreventivt arbete.

Regeringen och Pensionsgruppen har sedan tidigare tillsatt en utredning som ser över hela grundskyddet i pensionssystemet. Utredningen kommer i februari 2018 presentera ytterligare förslag för att förbättra för de pensionärer som har det tuffast.

Satsningar på ökad jämställdhet och bekämpning av hedersrelaterat våld och förtryck
Regeringen vill genomföra en samlad, flerårig satsning för att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck som omfattar åtgärder för 100 miljoner kronor 2018 samt 57 miljoner kronor årligen 2019-2020. Regeringen planerar uppdrag till länsstyrelser och andra myndigheter, stöd till lokalt arbete samt till förebyggande verksamhet. Satsningen är inom ramen för regeringens tioåriga nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Den jämställdhetsmyndighet som regeringen har beslutat att inrätta den 1 januari 2018 i Göteborg kommer att bidra till en strategisk, sammanhållen och hållbar styrning samt ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. För år 2018 får myndigheten ett anslag på 80 miljoner kronor.

Trygghet när livet vänder
Taket i sjukförsäkringen höjs från sju och en halv till åtta gånger prisbasbeloppet. Sett till en månadslön höjs taket med 1 896 kr, från 28 438 kr till 30 333 kr.

Förbättringar sker för personer med aktivitets- och sjukersättning där regeringen föreslår att bostadstillägget och det särskilda bostadstillägget höjs, skatten sänks för personer med aktivitets- och sjukersättning och garantiersättningen höjs med drygt 300 kr.

Regeringen förslår sjukpenning i avvaktan på slutligt beslut. Förslaget syftar till att sjukskrivna inte ska behöva få sin ersättning indragen retroaktivt.

Vidare föreslås åtgärder för att stärka individens möjlighet till rehabilitering för återgång i arbete.

 

Presskontakt

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter