Karolina Skog har entledigats, Miljöminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

Vattenförvaltningens organisation ses över

Publicerad

Regeringen vill se över organisationen av vattenförvaltningen i Sverige. Översynen ska bidra till en effektiv, förankrad och ändamålsenlig förvaltning av yt- och grundvatten.

Vattenförvaltningen är ett samlingsord för det arbete som görs med vatten av olika myndigheter. Den nuvarande organisationen och ansvarsfördelningen har funnits i drygt ett decennium och tidvis varit ifrågasatt, bland annat på grund av att beslut om åtgärder och finansiering separeras. För att kunna ta ställning i frågan har regeringen nu beslutat om en översyn.

– Regeringen arbetar målmedvetet för att förbättra kvaliteten i svenska vattendrag. En viktig förutsättning är att vi har ett ändamålsenligt system för den svenska vattenförvaltningen, säger miljöminister Karolina Skog.

Karolina Ardesjö Lundén utses till särskild utredare. Hon kommer att utvärdera vattenförvaltningen och vid behov föreslå hur organisationen bör vara utformad för att underlätta en effektiv, samordnad, förankrad och ändamålsenlig förvaltning av yt- och grundvatten. Utredaren ska även utvärdera hur finansiering av de åtgärder som följer av åtgärdsprogrammen bäst kan säkerställas.

Presskontakt

Hanna Björnfors
Politiskt sakkunnig hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00

Vattenmyndigheterna

Fem länsstyrelser är utsedda av regeringen att vara vattenmyndighet i var sitt vattendistrikt. Det är länsstyrelserna i Norrbottens, Västernorrlands, Västmanlands, Kalmar och Västra Götalands län. Havs- och vattenmyndigheten har ansvar att vara samlande i havs- och vattenmiljöarbetet genom att samordna vattenmyndigheterna för genomförandet av vattenförvaltningsförordningen.