Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Nästa steg för att bygga en nationell läkemedelslista

Publicerad

En nationell läkemedelslista, som ger behörig hälso- och sjukvårdspersonal möjlighet att se vilka läkemedel som förskrivits till en patient oavsett vem som har förskrivit dem. Det är en förändring som är efterlängtad av många. Nu tar regeringen nästa steg i arbetet för att förverkliga en nationell läkemedelslista genom ett uppdrag om en fördjupad förstudie till E-hälsomyndigheten.

– Att få till en nationell läkemedelslista är en avgörande patientsäkerhetsfråga, olika läkare ska kunna ha en överblick av vilka läkemedel du har fått förskrivet sedan tidigare. Nu tar vi ett viktigt steg närmare införandet, säger socialminister Annika Strandhäll.

En nationell läkemedelslista är viktig bland annat för att bland annat läkare ska kunna få en helhetsbild över vilka receptbelagda mediciner en patient har, och därmed exempelvis kunna undvika skadliga eller direkt farliga kombinationer av läkemedel.

Arbetet med en nationell läkemedelslista sker i två spår: att ta fram ny lag och anpassning av tekniska system. Lagstiftningsarbetet bygger på en departementspromemoria som tidigare har remitterats (DS 2016:44), där regeringen planerar att återkomma med lagförslag för riksdagsbehandling under mandatperioden. I det mer tekniska spåret har E-hälsomyndigheten tidigare gjort en första översiktlig förstudie som nu tas vidare genom det nya mer konkreta uppdraget.

I det uppdrag som beslutades torsdagen 19 oktober ingår bland annat att:
− förbereda och planera tekniska anslutningar till den nationella läkemedelslistan från de vård- och apotekssystem som berörs,

− ta fram en gemensam utvecklingsmiljö i enlighet med förslaget i myndighetens förstudie,

− förbereda och planera en webbaserad ingång till den nationella läkemedelslistan, som ger behörig hälso- och sjukvårdspersonal som inte har tillgång till ett vårdsystem åtkomst till registret,

− förbereda för utveckling av ändamålsenliga gränssnitt samt implementering av en struktur för behörighetsstyrning,

− i samråd med ett urval av systemleverantörer uppskatta de anslutningskostnader som införandet av förslaget om en nationell läkemedelslista innebär för vård- och apoteksaktörer och

− utreda vilka insatser som krävs för att det nya registret och dess anslutningar ska uppnå en hög nivå av informations- och cybersäkerhet.

Utformningen av den tekniska utvecklingsmiljön ska underlätta för E hälsomyndigheten och externa aktörer att testa nya anslutningar och ett nytt överföringsformat för uppgifter som ska skickas från vård- och apotekssystem till den nationella läkemedelslistan. Överföringsformatet ska göra det tekniskt möjligt att förskriva på både handelsnamn och substansnamn (generisk förskrivning) samt föra över fler variabler än vad som är möjligt idag. De ska även ta fram ett system för makulering av recept oavsett vem som skrivit ut det och i vilket vårdsystem det är gjort. Ordination och förskrivning av läkemedel till dospatienter ska underlättas av en sådan teknisk utvecklingsmiljö.

E-hälsomyndigheten ska bedriva arbetet i detta uppdrag i nära samverkan med Inera (som är det landstingsägda e-hälsobolaget) och SKL, och utöver det samråda med systemleverantörer, sjukvårdshuvudmän, apoteksaktörer, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket.

Uppdraget ska rapporteras till Socialdepartementet senast den 31 mars 2018.

Presskontakt

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.