Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ny lag om bostadsanpassningsbidrag ska sätta personen med funktionsnedsättning i centrum

Publicerad

Bostadsanpassningsbidrag ges till personer som behöver anpassa sin bostad på grund av en funktionsnedsättning. Den tidigare lagen om bostadsanpassningsbidrag ska nu ersättas med en ny lag som bland annat ska sätta individen vars behov ska tillgodoses i centrum. Den nya lagen ska också vara mer förutsägbar än den tidigare, och vara bostadsneutral. Beslutet fattades under torsdagens regeringssammanträde och förslagen lämnas nu till lagrådet.

En viktig förändring i lagen är att bidragstagarkretsen förändras så att det alltid är personen med funktionsnedsättning som är sökanden av bostadsanpassningsbidraget, oavsett om man äger bostaden eller innehar den med nyttjanderätt.

– Förslagen till ny lag ligger i linje med de förslag regeringen lämnade till en ny funktionshinderspolitik i maj. Ändringen syftar till att personen med funktionsnedsättning ska vara fullt delaktig, och själv vara i centrum av ansökningsprocessen. Att också bättre kunna förutse hur beslutsprocessen kommer se ut kan skapa mer trygghet och lättnad i vardagen för den enskilde, säger Åsa Regnér, ansvarig minister för funktionshinderspolitiken.

Utgångspunkterna för lagrådsremissen har också varit att förtydliga lagen för att förenkla kommunernas handläggning, skapa bättre förutsägbarhet för den enskilde och ge kommunerna bättre möjlighet att utnyttja sina resurser utifrån de förutsättningar kommunerna har. Bland annat ska den nya lagen möjliggöra för återbruk av anordningar som redan finns. I övrigt innebär förslagen förtydliganden och anpassning till rådande praxis.

Den nya lagen om bostadsanpassningsbidrag föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Presskontakt

Sami Mashial
Tf. Pressekreterare hos barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00

Publicering av lagrådsremissen

När lagrådsremissen är lämnad till Lagrådet kommer den att publiceras på webbplatsen www.regeringen.se. Det sker vanligtvis fredagen efter regeringssammanträdet.

Genvägar

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter