Innehållet publicerades under perioden

-

Proposition om ytterligare verktyg för makrotillsyn till riksdagen

Finansinspektionen ska kunna vidta fler åtgärder för att motverka finansiella obalanser på kreditmarknaden, det föreslås i en proposition som regeringen beslutat om idag.

– Genom förslaget får Finansinspektionen ett förstärkt mandat att föreslå ytterligare verktyg för makrotillsyn. Förslaget innebär att processen för att genomföra nya krav som minskar finansiella risker kopplat till hushållens skuldsättning blir tydligare och snabbare, säger Per Bolund.

I propositionen lämnas förslag till en ny bestämmelse i lagen om bank- och finansieringsrörelse och lagen om verksamhet med bostadskrediter om krav att driva sin verksamhet på ett sådant sätt att man inte bidrar till finansiella obalanser på kreditmarknaden. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer förslås få meddela föreskrifter om kravet. Förslaget innebär i korthet att Finansinspektionen ska ges förstärkt lagstöd att kunna vidta åtgärder för att motverka finansiella obalanser på kreditmarknaden, till exempel avseende hushållens skuldsättning. Eftersom denna typ av åtgärder kan få effekter såväl på makroekonomin som på den enskildes ekonomi, föreslås att Finansinspektionen ska inhämta regeringens medgivande innan några nya föreskrifter beslutas.

Förslagen i propositionen följer av den politiska överenskommelse som träffades mellan regeringen, de borgerliga partierna och Vänsterpartiet i oktober 2016 om ett utvidgat mandat för Finansinspektionen.

Lagändringar föreslås träda i kraft den 1 februari 2018.

Kontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Therese Villard
Departementssekreterare/Finansmarknadsavdelningen
Telefon 08-405 95 92
e-post till Therese Villard, via registrator