Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Regeringen vill ge Sveriges största yrkesgrupp bättre förutsättningar

Publicerad

Regeringen har idag beslutat att tillsätta en utredning med uppgift att lämna förslag till hur yrket undersköterska kan tydliggöras och regleras i syfte att öka kvaliteten och säkerheten i hälso- och sjukvården samt omsorgen. Målsättningen är att långsiktigt trygga kompetensen i välfärdens verksamheter.

– Det skiljer sig för mycket mellan vad en undersköterska kan och gör beroende på var de har utbildat sig. Trots att de är den största yrkesgruppen inom vård och omsorg saknas det idag reglering om vad utbildningen ska innehålla eller vad en undersköterska ska kunna. Det handlar om att sätta en kvalitetsstämpel på yrket, säger socialminister Annika Strandhäll.

– Sverige har ungefär 180 000 undersköterskor vilket gör dem till Sveriges största yrkesgrupp. Vi vill tydliggöra undersköterskornas viktiga yrkesroll med målsättningen att långsiktigt trygga kompetensen i välfärdens verksamheter, säger finansminister Magdalena Andersson.

Regeringen kommer utöver utredningen att ge uppdrag till socialstyrelsen att under 2018 sätta upp nationella kompetenskrav för undersköterskeyrket för ökad likvärdighet i hela landet. Det kan exempelvis gälla en gemensam grundnivå för vad som ska ingå i utbildningen. Regeringen avser att ge Skolverket i uppdrag att lämna förslag till en undersköterskeexamen.

Yrkeskåren har drivit frågan om reglering av undersköterskor och fackförbundet Kommunal har tillsammans med Sveriges kommuner och landsting gjort en överenskommelse om undersköterskeyrket. Regeringen vill stötta och följa upp denna överenskommelse.

Utredningen ska bland annat:
• beskriva undersköterskeyrkets innebörd och yrkesrollens beskaffenhet
• föreslå en lämplig reglering för yrkesgruppen undersköterska, att yrkesgruppen ska omfattas antingen av bestämmelserna om legitimation, skyddad yrkestitel eller annan reglering
• förtydliga vilken kompetens som ska krävas för att kalla sig undersköterska
• lämna de lag-, författning-, och förordningsförslag som behövs
• se över vilka konsekvenser förslagen ger för kompetensförsörjning och rekrytering samt hur eventuella negativa konsekvenser kan begränsas.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 30 april 2019. Utredare kommer att tillsättas senare.

Bakgrund
Undersköterska är samlingsnamnet på yrkesutövare som i huvudsak har genomgått gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram eller kommunal vuxenutbildning (komvux) på gymnasial nivå med inriktning mot vård och omsorg. De flesta arbetar med vård, omsorg, stöd och service inom socialtjänsten, inom LSS, alternativt i den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården. Många undersköterskor är också verksamma inom den landstingsfinansierade hälso- och sjukvården.

Det är otydligt vilka kunskaper en undersköterska har, vilket försvårar landstingens och kommunernas arbete med kompetensförsörjning. Det skapar ovisshet om hur verksamheterna kan bemannas för att ge en god och trygg vård och omsorg för patienter och brukare. Yrkesgruppen är också stor – undersköterskor inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboenden är den största yrkesgruppen i Sverige med cirka 138 000 anställda, därtill kommer cirka 45 000 anställda i den landstingsfinansierade hälso- och sjukvården – vilket ytterligare stärker behovet av att tydliggöra undersköterskans kompetens och yrkesroll.

Regeringen bedömer att undersköterska är en yrkeskategori vars kvalifikationer behöver fastställas och regleras i syfte att öka kvaliteten och säkerheten i den landstingsfinansierade hälso- och sjukvården och kommunalt finansierad vård och omsorg.

Inom välfärden pågår just nu en uppgiftsväxling mellan olika yrkeskategorier, däribland sjuksköterskor och undersköterskor. Det är ett led i att på bästa sätt använda de kompetenser som finns i vården. I samband med denna uppgiftsväxling vill regeringen säkerställas att undersköterskorna har tillräcklig kompetens för uppgifterna.

Presskontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00