Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen vill se starkare skydd vid skönhetsingrepp

Publicerad

Socialstyrelsen ska utreda om estetiska behandlingar som kräver medicinsk kompetens och som kan innebära betydande hälsorisker, ska omfattas av samma skydd för den enskilde som gäller för andra hälso- och sjukvårdsbehandlingar och hur det i så fall ska vara reglerat.

Individens skydd vid skönhetsingrepp är ganska svagt och oklart. Det finns idag ingen lag som direkt reglerar skyddet om du blir skadad. Det finns en rad behandlingar som ligger nära hälso- och sjukvården eftersom att de kräver medicinsk kompetens eller har betydande hälsorisker. De ryms däremot inte inom definitionen av hälso- och sjukvård, eftersom de inte har som syfte att behandla sjukdomar eller skador. Behandlingarna omfattas därför inte heller av hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Regeringen konstaterar även att unga kvinnor är överrepresenterade i statistiken över de som drabbas.

– Det är skrämmande att i princip vem som helst i dagsläget kan göra stora medicinska ingrepp på en annan människa och sen stå helt utan ansvar om det går fel. Vi behöver en gång för alla se över hur vi kan säkra att det ska finnas trygghet för de som gjort ett ingrepp som gått fel så att inte den enskilda personen far illa, säger socialminister Annika Strandhäll.

Socialstyrelsen ska utreda om estetiska behandlingar som kräver medicinsk kompetens och som kan innebära betydande hälsorisker, ska omfattas av samma skydd för den enskilde som gäller enligt hälso- och sjukvårdslagstiftningen och hur detta i så fall ska regleras. Socialstyrelsen ska sedan utreda om vissa av dessa estetiska behandlingar inte ska få utföras av annan än hälso- och sjukvårdspersonal, vilket sker idag.

Myndigheten ska även utreda i vilken utsträckning personskador som uppstått i samband med estetiska/skönhetsbehandlingar som kräver medicinsk kompetens och som kan innebära betydande hälsorisker ska omfattas av patientskadelagen och vilka övriga försäkringslösningar som behövs för att ge personer som drabbats av sådana skador ett fullgott skydd.

Uppdraget ges eftersom att förslaget från den tidigare "Skönhetsutredningen" på samma område fått kraftig kritik av flera remissinstanser, och inte bedöms kunna ligga till grund för lagstiftning. Regeringen anser däremot att frågan måste hanteras och inte kan lämnas olöst.

Socialstyrelsen ska analysera förslagens förväntade konsekvenser för patienter, vårdgivare, landstingen och staten. Socialstyrelsen ska inom ramen för uppdraget samråda med Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 30 september 2018.