Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Skärpta regler för vapenexporten

Publicerad

Regeringen har beslutat att överlämna en proposition till riksdagen med förslag om en rad skärpningar i exportkontrollen av krigsmateriel. Propositionen genomför i stort den överenskommelse som gjordes i den s.k. KEX-utredningen från 2015. Regeringen har också beslutat att uppdra åt Inspektionen för strategiska produkter (ISP) att utreda och lämna förslag till ett system för efterkontroller i utlandet av krigsmateriel. Dessutom har en utredare fått i uppdrag att analysera förutsättningarna för att sammanföra de nationella riktlinjerna för exportkontroll av krigsmateriel med de internationella förpliktelserna på området.

Propositionens förslag innebär att mottagarlandets demokratiska status ska utgöra ett centralt villkor för tillståndsprövningen. Ju sämre den demokratiska statusen är desto mindre utrymme för att tillstånd ska beviljas. Om det förekommer allvarliga och omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter eller grava brister i mottagarens demokratiska status utgör det hinder för beviljande av tillstånd. I tillståndsprövningen ska också beaktas om exporten motverkar en rättvis och hållbar utveckling i mottagarlandet. Dessutom klargörs principerna för följdleveranser och internationella samarbeten. Det föreslås vidare en stärkt tillsyn, sanktionsavgifter för vissa överträdelser av regelverket samt en ökad öppenhet och transparens i frågor som rör krigsmaterielexporten.

Propositionen är en överenskommelse mellan regeringen och allianspartierna. Ett brett parlamentariskt stöd gör att reglerna ska ses som långsiktiga. Näringslivet ges därmed förutsägbara villkor för lång tid framåt när det gäller svensk export.

Förslagen föreslås träda i kraft den 15 april 2018.

Uppdraget till ISP om att komma med förslag till ett system för efterkontroll i utlandet syftar till att få ytterligare verktyg för att kunna säkerställa att krigsmateriel som förs ut ur Sverige går till avsedda mottagare och således förhindra avledning till oavsedda mottagare.

För att ytterligare tydliggöra de nationella och internationella exportkontrollregelverken ges en utredare i uppdrag att undersöka om de svenska riktlinjerna för krigsmaterielexport och bestämmelserna i EU:s gemensamma ståndpunkt samt i FN:s vapenhandelsfördrag kan sammanföras.

KEX-utredningen

Förslagen som regeringen nu lägger fram har sin grund i en överenskommelse som slöts 2015 i den parlamentariska kommittén om exportkontrollen av krigsmateriel (KEX-utredningen), SOU 2014:83 och SOU 2015:72. Sex partier stod bakom uppgörelsen i slutbetänkandet (S, MP, M, C, L, KD).

Presskontakt

Miriam Abu Eid
Pressamordnare, Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00