Statsminister Löfven presenterade Sveriges program för ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2018

Nordiska rådets 69:e session pågår mellan den 31 oktober till den 2 november i Helsingfors. Statsminister Stefan Löfven och utrikesminister Margot Wallström, som också är nordisk samarbetsminister, deltar, liksom miljöminister Karolina Skog och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

I samband med öppnandet av Nordiska rådets session i Helsingfors den 31 oktober presenterade statsminister Stefan Löfven de svenska ordförandeskapsprioriteringarna för det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2018. Det svenska ordförandeskapsprogrammet, med titeln ”Ett inkluderande, innovativt och tryggt Norden”, bygger på tre teman.

Det första temat ”Ett inkluderande Norden” fokuserar på vår nordiska samhällsmodell med tillit, jämlikhet, jämställdhet och öppenhet som utmärkande drag. Utgångspunkten är en rad utmaningar som de nordiska länderna delar inom dessa områden.

Det andra temat ”Ett innovativt och hållbart Norden” fokuserar på nordisk innovation som drivkraft för hållbar samhällsomställning. Engagemanget för miljöfrågor är – och har historiskt sett varit – starkt i Norden, men omfattande insatser behövs om vi ska nå målen i Parisavtalet och Agenda 2030, i Norden såväl som globalt.

Det avslutande temat handlar om ”Ett tryggt och öppet Norden”. Fokus ligger på samarbete kring de breda säkerhetsfrågorna, med trygghet och öppenhet som ledord.

2018 leder Sverige även arbetet i Östersjöstaternas råd och Barentsrådet och samordnar de informella nordiska och nordisk-baltiska utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetena (N5 och NB8). Ambitionen är att hitta kontaktytorna mellan dessa samarbeten och samtliga länder i Östersjöregionen för att stärka det regionala samarbetet över bredd.

Kontakt

Ingela Nilsson
Pressekreterare hos statsminister Stefan Löfven
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-551 41 16
e-post till Ingela Nilsson