Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag om effektivare tolkanvändning och utvecklad flerspråkig service

Publicerad

För att bättre utnyttja de kvalificerade tolkar som i dag används av myndigheterna har regeringen fattat beslut om ett uppdrag för effektivare tolkanvändning. Uppdraget handlar även om att på ett mer systematiskt sätt använda medarbetare på myndigheterna som har kunskaper i språk som talas av många asylsökande och nyanlända. Dessa kunskaper ska bättre tas tillvara i frågor som inte rör myndighetsutövning.

Behovet av kvalificerade tolkar är fortsatt mycket stort i Sverige. Det finns behov av åtgärder på både kort och lång sikt för att lösa detta. Såväl effektivare användning av tolkresurser som flerspråkig myndighetsservice är viktiga delar för att få mottagandet av asylsökande och etableringen av nyanlända att fungera bättre och samtidigt bidra till ökad hushållning av offentliga medel.

Förutom utbildningsinsatser behöver myndigheternas egen användning av tolkar samordnas och effektiviseras bättre och goda exempel på samverkan lyftas fram. Ett exempel på myndighetssamverkan är projektet Mötesplatser som kraftigt effektiviserat myndigheters samordning av insatser för nyanlända.

Det finns idag många medarbetare på myndigheterna som ger information och vägledning på andra språk än svenska som en del av den service som erbjuds. Detta gör att de kvalificerade tolkarna kan användas till renodlade tolkuppdrag i ärenden som rör myndighetsutövning. Det leder till en effektivare användning av samhällets samlade tolkresurser.

Regeringen har därför fattat beslut om att ge Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten och Skatteverket i uppdrag att redovisa hur myndigheternas användning av tolkar kan effektiviseras och samordnas. Myndigheterna ska också undersöka möjligheterna att i ökad utsträckning använda medarbetare med språklig kompetens för att ge flerspråkig service som inte rör myndighetsutövning som komplement till upphandlade tolktjänster. Arbetet ska redovisas senast den 31 mars 2018.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
T.f. pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.