Sven-Erik Bucht har entledigats, landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Utredare lämnar förslag om sanktionsavgift för uteblivna anmälningar om avverkning av skog och överklagande av beslut enligt skogsvårdslagen

Publicerad

Måndagen den 16 oktober överlämnade den särskilde utredaren Fredrik von Arnold sitt betänkande till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Utredaren har haft i uppdrag att bland annat:

  • föreslå vem eller vilka som bör ha ansvaret för att fullgöra skyldigheter enligt skogsvårdslagstiftningen,
  • identifiera behov av att tydliggöra bestämmelserna om överklagande av beslut i skogsvårdslagen (1979:429) med anledning av FN:s konvention om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (Århuskonventionen),
  • ta ställning till om det bör införas en bestämmelse i skogsvårdslagen som straffbelägger oriktigt lämnande av uppgifter.

I uppdraget föreslår utredaren sanktionsavgifter för uteblivna anmälningar om avverkning m.m. Straffbestämmelserna för dessa skyldigheter upphävs. Istället ska en sanktionsavgift tas ut av markägaren om anmälningspliktiga åtgärder påbörjas utan att Skogsstyrelsen underrättats. Utredaren föreslår också bl.a. en utvidgad rätt att överklaga vissa av Skogsstyrelsen beslut.

- Jag har i dag tagit emot betänkandet Rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen från utredaren Fredrik von Arnold. Jag kommer att läsa betänkandet med stort intresse. Betänkandet kommer nu att analyseras av Regeringskansliet, säger Sven-Erik Bucht.

Presskontakt

Maria Soläng
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00