203 miljoner till en bättre cancervård – alla landsting klarar kraven 2017

Landstingen har nu redovisat 2017 års arbete inom ramen för överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting kring cancervården. Eftersom alla landsting klarat kraven i överenskommelsen får de dela på 203 miljoner kronor, vilket är den andra halvan av årets statsbidrag till landstingen för att utveckla cancervården.

– Jag är glad över att arbetet med att korta väntetiderna och göra cancervården mer jämlik går framåt i hela landet. Ingen ska behöva vänta en dag för länge på vård när man får cancer, säger socialminister Annika Strandhäll.

Den första halvan av årets statsbidrag utbetalades i våras efter att landstingen skickat in handlingsplaner för 2017 års arbete. Ett av de centrala kraven för att få ta del av den andra halvan av 2017 års statsbidrag är att landstingen infört de för året 10 nya standardiserade vårdförloppen för olika cancerdiagnoser, genom att minst en patient genomgått varje aktuellt vårdförlopp. Undantag från det kravet görs dock för vissa mer ovanliga cancerformer med väldigt små patientgrupper.

Pengarna fördelas mellan landstingen efter befolkningsmängd. Detta arbete är en del av den cancersatsning som regeringen gör under mandatperioden med 500 miljoner kronor årligen, där merparten hanteras genom en överenskommelse mellan regeringen och SKL. Syftet är att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna.

Standardiserade vårdförlopp

Ett standardiserat vårdförlopp beskriver vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom respektive cancerdiagnos, och ett mål för tiden mellan varje moment. Det standardiserade vårdförloppet börjar med beslut om remiss till följd av välgrundad misstanke om viss cancerdiagnos och följs sedan av utredning och behandling i detta första skede. Ett antal vårdförlopp införs varje år i vården som en del av satsningen på cancervården. De som är aktuella för 2017 är standardiserade vårdförlopp för:

- Analcancer
- Akut lymfatisk leukemi
- Kronisk lymfatisk leukemi
- Livmoderhalscancer (cervix)
- Livmoderkroppscancer (endometrie)
- Njurcancer
- Peniscancer
- Skelett- och mjukdelssarkom
- Sköldkörtelcancer
- Testikelcancer

Kontakt

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Mobil 072-504 36 70
e-post till Victor Harju