Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

De nationella proven digitaliseras

Publicerad

Regeringens proposition Nationella prov – rättvisa, likvärdiga, digitala har antagits av riksdagen. Genom beslutet ges bättre förutsättningar för ökad likvärdighet i betygssystemet och en effektivare hantering av de nationella proven.

- Jag är väldigt glad att riksdagen har klubbat regeringens förslag – nu kommer vi få bättre ordning och reda i betygssättning och kunskapsbedömning. Det finns nu goda förutsättningar för att bedömningen av provresultat, och i förlängningen betygssättning, kan göras på ett mer likvärdigt sätt för alla elever. Digitalisering av de nationella proven är en viktig och efterlängtad modernisering, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

Regeringen har i dag utfärdat de ändringar i skollagen som riksdagen beslutat om. Dessa innebär bland annat att resultaten på nationella prov ska beaktas särskilt vid betygssättningen för att öka likvärdigheten. Regeringen gör vidare bedömningen att proven ska digitaliseras, att elevlösningar ska avidentifieras, och att bedömningen av elevernas provlösningar ska göras av någon annan än den undervisande läraren. Ändringarna syftar till ökad rättssäkerhet för eleverna och minskad administrativ börda för lärarna.

Samtidigt beslutade regeringen om bestämmelser på förordningsnivå som bland annat reglerar den försöksverksamhet med digitalisering, extern bedömning och medbedömning som Skolverket ska ansvara för.

De ändrade bestämmelserna träder i kraft den 29 juni 2018.

Presskontakt

Helena Paues
Pressekreterare hos Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister
Telefon (växel) 08-405 10 00