Förslag om ändrade regler för skattetillägg vid rättelse

Regeringen tar ytterligare steg i arbetet mot skattefusk och skatteundandragande. Finansdepartementet skickar idag ut en promemoria på remiss med förslag om att Skatteverket i vissa fall ska kunna ta ut skattetillägg vid rättelser.

- Ett välfungerande skattesystem där var och en gör rätt för sig är en förutsättning för den svenska modellen och vår skattefinansierade välfärd, säger finansminister Magdalena Andersson.

Under de senaste tio åren har en kraftig ökning av rättelser på eget initiativ skett. Det beror bl.a. på utökat informationsutbyte och s.k. läckor om dolda tillgångar utomlands. Skattetillägg får inte tas ut vid rättelser på eget initiativ.

Enligt förslaget anses en rättelse inte vara på eget initiativ om Skatteverket har informerat om att myndigheten ska genomföra en generell kontroll och rättelsen som har en direkt koppling till kontrollen görs först två månader efter att Skatteverket informerat om kontrollen. I ett sådant fall ska skattetillägg kunna tas ut.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018 och bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Bakgrund
Skattetillägg tas ut av den som på något annat sätt än muntligen har lämnat en oriktig uppgift i deklarationen. I dag får skattetillägg inte tas ut av den som på grund av Skatteverkets information om myndighetens generella kontroller rättar en oriktig uppgift. Om Skatteverket däremot redan har påbörjat en utredning av den enskilde, kan skattetillägg tas ut.
Förslaget är en av åtgärderna för att motverka skattefusk och skatteundandragande som regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2018.

Kontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-296 46 38
e-post till Isabel Lundin, via registrator
Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-544 28 66
e-post till Gösta Brunnander, via registrator
Linda Bolund Thornell
Departementssekreterare/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 37 16