Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Inger Ashing direktör för Delegationen mot segregation

Publicerad

Regeringen har i dag utsett Inger Ashing till direktör för Delegationen mot segregation. Delegationen startar sin verksamhet 1 januari 2018.

– Att minska och motverka segregationen är en av vår tids viktigaste frågor. Tidigare erfarenheter visar att arbetet mot segregation måste präglas av långsiktighet, tidiga insatser och fungerande samarbete mellan stat, kommun och andra aktörer. Delegationen mot segregation ska verka för just detta och på så sätt öka effekten av regeringens och kommunernas insatser, säger Ibrahim Baylan, samordnings- och energiminister.

Till direktör för Delegationen mot segregation utses Inger Ashing. Hon arbetar i dag som Nationell samordnare för unga som varken arbetar eller studerar, utsedd av regeringen. Innan dess har hon arbetat som chef och ställföreträdande generaldirektör vid dåvarande Ungdomsstyrelsen, som VD för Global Child Forum och ordförande i Rädda Barnen.

– Inger Ashing har mycket gedigen kunskap och erfarenhet från arbete med komplexa utvecklingsfrågor som berör segregation – där resultatet av arbetet är beroende av insatser på många områden och av många olika aktörer Hon har också en gedigen bakgrund som chef och ledare. Jag har stort förtroende för att Inger Ashing kommer att göra ett utmärkt arbete som direktör för Delegationen mot segregation, säger Ibrahim Baylan.

Delegationen mot segregation ska bland annat arbeta med stöd, samverkan och fördelning av medel för att minska och motverka social och ekonomisk segregation på nationell, regional och lokal nivå.

– Segregation är en av våra största samhällsutmaningar och det finns inga enkla lösningar för att bryta segregationen och minska klyftorna. För att åstadkomma förändring krävs långsiktiga lösningar och bättre samverkan och samordning. Delegationen mot segregation kommer att vara en central aktör för att åstadkomma detta och jag ser fram emot att ta mig an uppdraget som direktör för myndigheten, säger Inger Ashing.

Bakgrund: Varför en Delegation mot segregation?

Erfarenheter från tidigare satsningar på att minska och motverka segregation pekar på ett antal faktorer som avgörande för att få till stånd bestående effekter:

 • långsiktighet,
 • samverkan och samordning mellan aktörer på statlig, regional och lokal nivå, samt
 • tidiga och förebyggande insatser.

Mot denna bakgrund inrättas Delegationen mot segregation som en garant för och ett stöd i ett långsiktigt utvecklingsarbete på statlig, regional och lokal nivå.

Delegationen mot segregation får i uppdrag att förbättra situationen för socioekonomiskt utsatta områden och motverka strukturella orsaker till segregation.

Delegationen mot segregation ska bland annat:

 • främja ökad samverkan mellan olika aktörer (myndigheter, landsting, kommuner, civilsamhällets organisationer, näringsliv och forskare samt andra relevanta aktörer)
 • bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan relevanta aktörer och stödja dem i att bedriva ett strategiskt och kunskapsbaserat arbete som följs upp och utvärderas
 • följa forskning och bidra till kunskapsutveckling i frågor som rör segregation
 • bistå regeringen med analyser och utredningar och uppföljningar av frågor som rör segregation
 • fördela statsbidrag

Urval från budget – regeringens satsningar för att minska segregationen

Regeringen presenterade 2016 ett långsiktigt reformprogram för minskad segregation som sträcker sig fram till 2025. Regeringen gör både omfattande generella och riktade insatser för att minska och motverka segregation, bland annat:

 • Stöd till socioekonomiskt eftersatta kommuner och områden. För detta föreslås en budget om 500 miljoner kronor för 2018, 1500 miljoner kronor för 2019 och 2 500 miljoner kronor från och med 2020.
 • Miljardsatsningar på skolor med tuffa förutsättningar. Bland annat Samverkan för bästa skola, jämlikhetspengen och en satsning för att stärka gymnasieskolans introduktionsprogram.
 • Satsning på Polismyndigheten (2 extra miljarder 2018 och 7,1 miljarder fram till och med 2020) för att bekämpa brottsligheten.

Presskontakt

Gunilla Hjalmarson
Pressekreterare hos samordnings- och energi­minister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.