Ökad jämlikhet i skolan med stadieindelad timplan

Att alla elever får den undervisningstid de har rätt till är grundläggande för en jämlik skola. Nu fattar regeringen beslut om en ändring i skolförordningen, vilket innebär att den garanterade undervisningstiden framöver kommer att fördelas mellan låg-, mellan- och högstadiet.

Utvärderingar visar att många elever inte får den undervisningstid de har rätt till, vilket leder till problem med bristande likvärdighet. Regeringen har därför lagt fram en proposition om en stadieindelad timplan i grundskolan, vilken antogs av riksdagen den 20 juni 2017. I propositionen gjordes bedömningen att den stadieindelade timplanen ska regleras som en bilaga till skolförordningen. Regeringen har nu fattat beslut om denna ändring. De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 juli 2018.

Regeringen avser även att framöver besluta om ytterligare förändringar i den stadieindelade timplanen. Undervisningstiden i idrott och hälsa i grundskolan planeras utökas med 100 timmar, och undervisningstiden i matematik i högstadiet i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan ska utökas med 105 timmar. Dessa timmar ska omfördelas från elevens val. Regeringens målsättning är att de planerade förändringarna ska gälla från och med hösten 2019.

Kontakt

Martin Kling
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Mobil 070-5395729
e-post till Martin Kling