Ökad tydlighet om politisk information i skolan

Regeringens proposition Politisk information i skolan har antagits av riksdagen. Den nya lagstiftningen tydliggör att om en skola vill bjuda in politiska partier ska de bjudas in och delta i elevernas undervisning på skolans villkor med objektivitet som grund.

Skolan lägger grunden för ett aktivt deltagande i ett demokratiskt samhälle. Genom utbildningen ska elever få kunskap om olika politiska partier. Samtidigt ska skolan utgöra en trygg arbetsmiljö för elever och skolpersonal. Lagstiftningen om politiska partiers medverkan i utbildningen har upplevts som otydlig, vilket har lett till olika tolkningar i relation till skolans demokratiuppdrag. I vissa fall har osäkerheten gjort att rektorer inte har bjudit in politiska partier till skolan. Efter att riksdagen beslutat i enlighet med regeringens proposition införs nu en ny paragraf i skollagen.

Lagändringen innebär att om en skola vill bjuda in politiska partier ska rektor kunna begränsa en inbjudan till demokratiskt valda partier som sitter i riksdagen, kommunfullmäktige (inklusive landstings- eller regionfullmäktige) eller Europaparlamentet. Rektor kan även göra ett annat urval förutsatt att det görs på objektiva grunder.

- Skolan har ett viktigt demokratiskt uppdrag och för ökad kunskap är det positivt med politiska partiers medverkan som en del i utbildningen, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

Kravet på objektivitet är reglerat i grundlagen och innebär att skolor inte får utesluta ett parti enbart på grund av att det har åsikter som uppfattas som odemokratiska. Samtidigt betonas i lagändringen att skolan har ett ansvar att arbeta med demokrati och mänskliga rättigheter. I och med denna paragraf i skollagen säkerställer regeringen både att rektorer är trygga i sina beslut när politiska partier bjuds in till skolan, och att en eventuell begränsning av inbjudan görs på objektiva grunder.

Bestämmelserna ska börja tillämpas under våren 2018.

Kontakt

Helena Paues
Pressekreterare hos Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister
Telefon (växel) 08-405 10 00