Per Bolund träffar bankerna om hållbar kreditgivning

Den 15 november träffar finansmarknadsminister Per Bolund företrädare för Sveriges ledande banker, Svenska Bankföreningen och Finansinspektionen. Syftet med mötet är att följa upp bankernas arbete kring hållbar kreditgivning samt diskutera hur bankerna ska rapportera kring de klimatrisker som de möter i sin verksamhet.

- Bankernas roll i vårt gemensamma arbete för att göra samhället och vår ekonomi hållbarare kan inte överskattas. Genom sin utlåning har bankerna ett viktigt inflytande på i vilken riktning som samhället utvecklas. Regeringen har höga mål inom hållbarhet och vi vill att bankerna ska bidra till det, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Finansinspektionen fick 2015 i uppdrag av regeringen att i en särskild rapport redovisa bankernas riktlinjer för kreditgivning till företag utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Av rapporten framgick det att Finansinspektionen anser att bankerna bör bli mer transparenta gentemot konsumenterna när det gäller hur bankerna beaktar hållbarhet i kreditgivningen. Som ett svar på detta har Svenska Bankföreningen och åtta banker drivit ett projekt vars mål är att på ett enhetligt sätt rapportera kring hur hållbarhet beaktas i kreditgivningen. Sedan dess har den s.k. Bloomberg-gruppen lämnat sina rekommendationer på hur finansiella och icke-finansiella företag ska rapportera kring de klimatrisker som deras verksamhet utsätts för. Rapporteringen syftar till att ge investerare, kreditgivare och försäkringsföretag en tydligare inblick i vilka klimatrisker som ett företag utsätts för.

- Klimatförändringarna kan innebära risker för det finansiella systemet och för enskilda finansiella aktörer. Det är hög tid att börja redovisa vilka klimatrisker man möter i sin verksamhet, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Kontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00