Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Pressinbjudan: Socialstyrelsen presenterar uppdrag gällande kartläggning av kommunernas stöd att genomföra egenvård

Tid:
Plats: Socialdepartementet, Fredsgatan 8

Insläpp: 09.30, medtag presslegitimation.

Socialstyrelsen kommer att redogöra för sitt uppdrag angående kartläggning av vilket stöd som lämnas av kommuner till personer med funktionsnedsättningar som har behov av hjälp med genomförande av så kallade egenvårdsinsatser. I regeringsuppdraget ingår även att undersöka i vilken utsträckning kommuner samverkar med landstingen i frågor som rör egenvård för denna målgrupp.

Vid presskonferensen närvarar Karin Flyckt, sakkunnig och samordnare av funktionshindersfrågor vid Socialstyrelsen, Eva Wallin, enhetschef vid Socialstyrelsen samt Madeleine Harby Samuelsson, statssekreterare till statsrådet Åsa Regnér med ansvar för funktionshinderspolitiken.

Senast den 15 december ska Inspektionen för socialförsäkring (ISF), Försäkringskassan och Socialstyrelsen presentera tre regeringsuppdrag gällande LSS och personlig assistans.

Resterande tre uppdrag rör:

• En analys av assistansmarknaden, där Inspektionen för socialförsäkring (ISF) ska genomföra en kartläggning och analys av marknaden för anordnare med tillstånd att bedriva personlig assistans. ISF ska bland annat kartlägga och analysera marknadens aktörer, deras lönsamhet, spridningen i lönsamhet samt brister i marknads- och konkurrensförhållande.

ISF ska återrapportera uppdraget till Regeringskansliet senast den 15 december 2017.

• Konsekvensanalyser avseende domar, där Försäkringskassan respektive Socialstyrelsen ska utreda konsekvenserna för flickor, pojkar, kvinnor och män med assistansersättning av de domar från Högsta förvaltningsdomstolen som rör det så kallade femte grundläggande behovet. Behovet innebär "annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade".

Försäkringskassans analys ska även omfatta skäl för avslag, indragningar och avslut av assistansersättningen.

Socialstyrelsen ska särskilt titta på hur domarna påverkat kommunernas beviljanden av insatser enligt LSS.

Försäkringskassan och Socialstyrelsen ska redovisa uppdragen till Regeringskansliet senast den 15 december 2017.

Kontakt

Sami Mashial
Tf. Pressekreterare hos barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00