Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Försvarsmakten får i uppdrag att lämna förslag om utökning av utbildningen av antalet totalförsvarspliktiga

Publicerad

Regeringen beslutade den 2 november att ge Försvarsmakten i uppdrag att i samband med budgetunderlaget för 2019 redovisa ett förslag som möjliggör grundutbildning med värnplikt för 5 000 personer från år 2020.

Regeringsbeslutet är en ändring i regleringsbrevet till Försvarsmakten och följer det förslag som presenterades i utredningen En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63) med en stegvis ökning av antalet utbildade totalförsvarspliktiga.

Uppdraget ger regeringen möjlighet att värdera och ta ställning till myndighetens bedömning, för det fall en utökad volym skulle bli aktuell.
Regeringens uppfattning är att personalförsörjningen av det militära försvaret ska bygga dels på frivillighet och dels på totalförsvarsplikt.

Syftet med detta är att uppfylla de mål som riksdagen har angett avseende förbands- och personaluppfyllnad. Personalförsörjningen ska så långt som möjligt bygga på den enskildes intresse, motivation och vilja.

Regeringskansliet bereder fortsatt förslag om att förstärka incitamenten att genomföra grundutbildning med värnplikt och att stärka den enskildes intresse, motivation och vilja.

Försvarsmakten har sedan tidigare i uppdrag att, inom given ekonomisk ram, planera för att genomföra grundutbildning med värnplikt för minst 4 000 personer per år 2018 och 2019.

Presskontakt

Marinette Nyh Radebo
Pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist
Telefon (växel) 08-405 10 00