Innehållet publicerades under perioden

-

Sverige ratificerar Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod

Sverige har idag ratificerat Kytotoprotokollets andra åtagandeperiod. Det innebär rättsligt bindande utsläppsbegränsningar fram till och med 2020 då Parisavtalets första åtagandeperiod börjar.

– Kyotoprotokollet är viktigt och har ett stort symboliskt värde vid genomförandet av Parisavtalet. Därför bör alla berörda länder, inte minst alla EU-länder, nu göra som Sverige och skyndsamt ratificera den andra åtagandeperioden, säger klimatminister Isabella Lövin.

Bakgrund:

Dohatillägget antogs i Doha 2012 och utgör Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod. Tillägget innefattar nya utsläppsmål mellan 2013-2020. 37 av parterna har rättsligt bindande utsläppsmål, däribland EU:s medlemsstater som tillsammans utgör en av parterna. Precis som Parisavtalet innefattar Kyotoprotokollet bestämmelser om att utvecklade länder ska göra större åtaganden än utvecklingsländer, och samtidigt stötta utvecklingsländerna i deras klimatarbete.

Sverige och EU lever redan upp till Kyotoprotokollets mål om att utsläppsnivåerna ska minska med 20 % jämfört med 1990 års nivåer. Preliminära siffror för 2016 visar att utsläppen minskat med 25 % inom Sverige och 23 % inom hela EU. Frågan har även stort symboliskt värde vid genomförandet av Parisavtalet.

Frågan om ratificering är en aktuell fråga under de pågående klimatförhandlingarna i Bonn. Det finns stora förväntningar från många utvecklingsländer på att alla beröda länder ratificerar Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod.

Kontakt

Anders Maxson
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00