Arbetsförmedlingen ska se över termen nedsatt arbetsförmåga

Regeringen ger Arbetsförmedlingen i uppdrag att utreda om användningen av begreppet nedsatt arbetsförmåga påverkar de personer som berörs. Arbetsförmedlingen ska även initiera en undersökning av situationen på arbetsmarknaden för män och kvinnor med funktionsnedsättning.

Alla som vill och kan arbeta ska arbeta. För att uppnå detta är det viktigt att personer inte diskrimineras i sin strävan efter att få ett arbete. På senare år har bland annat funktionshindersrörelsen och FN:s kommitté för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning framhållit att det kan finnas risker för diskriminering i och med att termen nedsatt arbetsförmåga används på arbetsmarknaden. Regeringen anser mot bakgrund av detta att det är angeläget att se över dagens användning av termen nedsatt arbetsförmåga och ta fram kunskap om hur detta påverkar de som berörs.

I regleringsbrevet för 2018 ger regeringen Arbetsförmedlingen i uppdrag att utreda om termen nedsatt arbetsförmåga, så som den används inom arbetsmarknadspolitiken, påverkar de personer som berörs och i så fall på vilket sätt. Vid behov ska Arbetsförmedlingen lämna förslag på ett alternativt språkbruk och beskriva konsekvenserna av en eventuell förändring. Uppdraget ska redovisas till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 15 november 2018.

I regleringsbrevet för 2018 får Arbetsförmedlingen ett fortsatt uppdrag att undersöka situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Undersökningen ska vara kopplad till Arbetskraftsundersökningarna och beställas efter samråd med Statistiska centralbyrån, Diskrimineringsombudsmannen och Myndigheten för delaktighet. Resultatet av undersökningen ska redovisas senast den 31 mars 2018.

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-520 54 49
e-post till Natali Sial

Prenumerera på nyheter från Arbetsmarknadsdepartementet

Vill du ha aktuell information från Arbetsmarknadsdepartementet?