Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

En ny lag stärker de kooperativa företagen

Publicerad

Regeringen har beslutat lagrådsremissen En ny lag om ekonomiska föreningar. Den nya lagen ger kooperativa företag bättre förutsättningar att växa och anställa genom villkor som är mer likvärdiga andra typer av företag.

– Förbättringarna är starkt efterfrågade av de kooperativa företagen och jag är glad att regeringen nu ser till att de får moderna regler som underlättar kooperativa företagens tillväxt, säger biträdande justitieminister Heléne Fritzon.

Kooperativa företag är en viktig del av det svenska näringslivet. Enbart de 100 största kooperativa företagen omsätter 400 miljarder kronor årligen och har cirka 100 000 anställda. Den senaste tiden har kooperativa företag i form av ekonomiska föreningar varit den företagsform som har ökat snabbast i antal. För regeringen är det viktigt att den utvecklingen kan fortsätta.

Lagrådsremissen presenteras i samband med att biträdande justitieminister Heléne Fritzon gör ett gårdsbesök hos en medlem i det kooperativa företaget Lantmännen, tillsammans med organisationen Svensk Kooperation.

– Vi på Svensk Kooperation välkomnar den nya lagen som ger kooperativa företag mer likvärdiga konkurrensvillkor. Det här är en lag som tar Sverige och näringslivet i en positiv riktning framåt mot ett hållbart och långsiktigt värdeskapande företagsklimat, säger Anders Källström, vd LRF och styrelseordförande i Svensk Kooperation.

Den nya lagen är mer lättillgänglig och enklare att tillämpa än den nuvarande lagen, som är 30 år gammal.

Den nya lagen innebär en rad förändringar:

  • Lagen förenklar för de ekonomiska föreningarna. Kraven på vad som måste finnas med i föreningens stadgar minskar och det införs ett förenklat avvecklingsförfarande för föreningar som inte har några skulder.
  • Lagen stärker de ekonomiska föreningarna. Det införs moderna regler om medlemskap i en förening och om styrelsen, revision och registrering.
  • Lagen motverkar ekonomisk brottslighet. Det införs ett förbud att anlita så kallade målvakter som styrelseledamöter eller VD. Ett byte av styrelseledamot eller VD får verkan först då bytet anmäls till Bolagsverket. I föreningar som har auktoriserad revisor ska revisorn anmäla eventuell ekonomisk brottslighet till styrelsen och till åklagaren.

Förslagen gäller för alla ekonomiska föreningar, oavsett storlek och bransch. De är positiva både för den traditionella kooperationen inom till exempel lantbruk och detaljhandeln och för den framväxande kooperativa rörelsen inom bland annat välfärdssektorn, bredband och vindkraft. Förslagen gäller även för bostadsrättsföreningar.

Regeringen föreslår att den nya lagen träder i kraft den 1 juli 2018.

Fakta

En ekonomisk förening är en förening där medlemmarna deltar i föreningens verksamhet som till exempel konsumenter, leverantörer eller med egen arbetsinsats. Föreningens verksamhet ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen.

I Sverige finns det i dag cirka 15 000 ekonomiska föreningar och cirka 32 000 bostadsrättsföreningar.

Förslagen är följden av det arbete för att förbättra de kooperativa företagens villkor som regeringen har bedrivit hela mandatperioden. Ett stort steg togs även förra året med propositionen Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar (prop. 2015/16:4). I samband med propositionen underlättades bland annat kapitalförsörjningen genom att föreningarna får anta så kallade investerande medlemmar, som inte deltar aktivt i verksamheten utan bara bidrar med en kapitalinsats. Det infördes också flexiblare organisatoriska regler genom att det infördes ökade möjligheter att bedriva verksamheten i dotterföretag, liksom nya regler om styrelse och stämma.

Presskontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.