Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Fler arbetslösa till utbildning genom vägledning

Publicerad

Att arbetslösa erbjuds vägledning är viktigt för en bättre fungerande arbetsmarknad. I regleringsbrevet för 2018 ges Arbetsförmedlingen i uppdrag att redovisa åtgärder för att fler arbetslösa ska ta del av utbildning genom vägledning. Myndigheten ska också genomföra en förstudie om hur en digital plattform för vägledning kan etableras.

Arbetsmarknadspolitiken ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad. Vägledning har betydelse för att människor ska kunna göra medvetna utbildnings- och yrkesval. Information och stöd inom ramen för den vägledning som ges av eller på uppdrag av Arbetsförmedlingen kan öka övergången från arbetslöshet till utbildning. I förlängningen gör det att arbetssökande lättare kan hitta lediga arbetstillfällen och att arbetsgivare kan rekrytera rätt kompetens.

Regeringen ger Arbetsförmedlingen i uppdrag att redovisa vilka åtgärder myndigheten vidtar och hur myndigheten stärker förutsättningarna för att fler arbetslösa, såväl kvinnor som män, ska ta del av utbildning genom vägledning. Av redovisningen ska det även framgå hur den vägledning som ges av eller på uppdrag av Arbetsförmedlingen förhåller sig till den studie- och yrkesvägledning som tillhandahålls av kommunerna och andra huvudmän.

Arbetsförmedlingen ska också genomföra en förstudie som innehåller en behovsanalys i syfte att undersöka hur en digital plattform för vägledning kan etableras. Detta ska göras med utgångspunkt i Arbetsmarknadsutredningens delbetänkande Vägledning för framtidens arbetsmarknad (SOU 2017:82) som överlämnades till regeringen i oktober 2017.

SOU 2017:82 Vägledning för framtidens arbetsmarknad

I sitt arbete ska Arbetsförmedlingen involvera och samarbeta med lämpliga berörda aktörer. I förstudien bör bland annat frågor hanteras om vilka målgrupper som bör omfattas och vilka övriga aktörer förutom Arbetsförmedlingen som kan beröras.

Uppdraget om åtgärder för fler till utbildning genom vägledning ska redovisas senast den 30 april 2018. Uppdraget om en digital plattform för vägledning ska redovisas senast den 31 augusti 2018 men en bedömning av eventuella utvecklingskostnader ska redovisas senast den 30 april 2018.

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00