Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Myndigheter får uppdrag att stärka arbetet mot fusk och brottslighet i arbetslivet

Publicerad

Riksdagen har i linje med regeringens budgetproposition för 2018 beslutat om särskilda medel för att stärka arbetet för ordning och reda på arbetsmarknaden. Fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet ger konsekvenser som kräver åtgärder på flera politikområden. Därför har regeringen nu beslutat att ge åtta myndigheter i uppdrag att utveckla metoder för myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet.

Fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet ger konsekvenser som kräver åtgärder på flera politikområden. Arbetstagare som jobbar för företag som inte följer reglerna på arbetsmarknaden riskerar bland annat osäkra arbetsvillkor, lägre löner och allvarliga kränkningar av sina rättigheter. Företag som följer reglerna riskerar i sin tur att konkurreras ut av oseriösa aktörer. Även samhället och statsfinanserna drabbas genom minskade intäkter via skatter och sociala avgifter.

Olika myndigheter har olika uppdrag och ansvarsområden när det gäller att bekämpa den här problematiken. För att komma till rätta med den krävs god samverkan mellan de berörda myndigheterna. Problematiken är komplex och det kräver nya arbetssätt.

Regeringen har därför beslutat att ge Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket i uppdrag att under 2018–2020 utveckla metoderna för myndighetsgemensam kontroll. I uppdraget ingår att:

  • Kartlägga och analysera hur myndigheterna kan bidra i gemensamma kontroller utifrån respektive uppdrag, syfte och verktyg.
  • Utveckla kontaktytor, arbetssätt och rutiner för en väl fungerande myndighetsgemensam kontroll, på både nationell och regional nivå.
  • Ta fram ett stöd till myndigheterna gällande möjligheter till informationsutbyte, inom ramen för gällande sekretesslagstiftning.
  • Utveckla kriterier som är till hjälp för att bedöma när det är lämpligt att göra myndighetsgemensam kontroll, vilka myndigheter som i så fall bör delta och på vilket sätt.
  • Säkerställa att de utvecklade metoderna integreras i myndigheternas verksamhet så att myndighetssamverkan efter 2020 fungerar väl.

Arbetsmiljöverket ska samordna metodutvecklingen. Myndigheten ska också samråda med arbetsmarknadens parter i syfte att utveckla former för att ta tillvara deras kunskap och erfarenheter. Arbetsmiljöverket ska i samband med myndighetens årsredovisningar för 2018–2020 redovisa uppdraget till regeringen.

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.