Ny instruktion för Finanspolitiska rådet

Regeringen har idag beslutat om ändringar i Finanspolitiska rådets instruktion. Ändringarna sker till följd av de förslag som Överskottsmålskommittén lämnat i sitt betänkande (SOU 2016:67). Regeringen och oppositionen (M, L, C, KD och V) har ställt sig bakom förslagen.

Uppföljning av det finanspolitiska ramverket

De budgetpolitiska målen kompletteras med ett skuldankare för den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld, den s.k. Maastrichtskulden. Nivån på skuldankaret har beslutats av riksdagen till 35 (±5) procent av BNP som en riktlinje för skuldnivån. Rådet ska redan idag bedöma om finanspolitiken är förenlig med långsiktigt hållbara offentliga finanser och de budgetpolitiska målen, i synnerhet överskottsmålet och utgiftstaket. Uppgiften kompletteras med uppföljning av skuldankaret.

Finanspolitiska rådet ska tydligare än idag fokusera sin analys på hur finanspolitiken, både i ett framtida och historiskt perspektiv, förhåller sig till det finanspolitiska ramverket.

Rådet får nu i uttrycklig uppgift att årligen bedöma om det föreligger en tydlig avvikelse från överskottsmålet. Rådet ska även bedöma om en eventuell avvikelse är motiverad, och i vilken takt en återgång bör genomföras. Rådets uppgift ska vara att göra en välgrundad samlad bedömning av relevanta omständigheter utifrån de principer för uppföljningen av överskottsmålet som regeringen och riksdagen har ställt sig bakom. Vidare får rådet i uppgift att genomföra regelbundna utvärderingar av regeringens kostnadsredovisningar av reformförslag till riksdagen.

Finansutskottet håller i maj varje år en utfrågning med anledning av Finanspolitiska rådets rapport. Vid utfrågningen, vid vilken även finansministern deltar, ligger fokus på de finanspolitiska målen och ramverket.

En valberedning införs

Den nuvarande ordningen för att utse medlemmar till Finanspolitiska rådet, som innebär att rådet nominerar nya ledamöter, som sedan formellt förordnas av regeringen, är unik i ett internationellt perspektiv. Det faktum att rådet självt nominerar ledamöter kan bidra till att värna oberoendet, men riskerar samtidigt att leda till en ensidig sammansättning. En ny ordning, med en valberedning för val av rådsledamöter, i vilken ordförande och vice ordförande från riksdagens finansutskott ingår, motverkar risken för en sådan utveckling, samtidigt som rådets oberoende från regeringen garanteras. För att uppnå en balans i valberedningen behöver även personer med god kännedom om Finanspolitiska rådets verksamhet, ekonomisk politik, forskarvärlden och akademien att ingå. För att undvika ett nomineringsförfarande vad gäller ledamöter i valberedningen kommer valberedningen kompletteras med vissa funktioner.

Valberedningen består av ordförande och vice ordförande från riksdagens finansutskott samt myndighetscheferna för Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU). Kanslichefen vid Finanspolitiska rådet är sammankallande.

 

Kontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-296 46 38
e-post till Isabel Lundin, via registrator
Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-544 28 66
e-post till Gösta Brunnander, via registrator