Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Fler myndigheter ska omfattas av kunskapslyftet för barnets rättigheter

Regeringen har nu beslutat att utöka det pågående kunskapslyftet för barnets rättigheter till att omfatta ytterligare fyra myndigheter: Statens skolinspektion, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) och Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Ökad kunskap bland statliga myndigheter, kommuner och landsting/regioner är en viktig förutsättning för att barnkonventionen ska få genomslag i praktiken, stärka genomslaget av barnets rättigheter och ge varje barn möjlighet att utvecklas till sin fulla potential.

Barnombudsmannen (BO) har en central roll och har fått i uppdrag att erbjuda stöd till de statliga myndigheterna, kommunerna och landstingen i deras arbete med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i sina respektive verksamheter.

De myndigheter som nu ingår i arbetet har redan idag pågående arbeten med barns rättigheter i sina verksamheter. Kunskapslyftet för barnets rättigheter är en treårig satsning som pågår under 2017 - 2019 och omfattar statliga myndigheter, kommuner och landsting.

Kontakt

Sami Mashial
Tf. Pressekreterare hos barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00