Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Fler myndigheter ska omfattas av kunskapslyftet för barnets rättigheter

Publicerad

Regeringen har nu beslutat att utöka det pågående kunskapslyftet för barnets rättigheter till att omfatta ytterligare fyra myndigheter: Statens skolinspektion, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) och Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Ökad kunskap bland statliga myndigheter, kommuner och landsting/regioner är en viktig förutsättning för att barnkonventionen ska få genomslag i praktiken, stärka genomslaget av barnets rättigheter och ge varje barn möjlighet att utvecklas till sin fulla potential.

Barnombudsmannen (BO) har en central roll och har fått i uppdrag att erbjuda stöd till de statliga myndigheterna, kommunerna och landstingen i deras arbete med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i sina respektive verksamheter.

De myndigheter som nu ingår i arbetet har redan idag pågående arbeten med barns rättigheter i sina verksamheter. Kunskapslyftet för barnets rättigheter är en treårig satsning som pågår under 2017 - 2019 och omfattar statliga myndigheter, kommuner och landsting.

Presskontakt

Sami Mashial
Tf. Pressekreterare hos barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00