Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Pressinbjudan: Socialstyrelsen presenterar regeringsuppdrag gällande konsekvensanalys av assistansdomar

Publicerad

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att utreda konsekvenserna för personer med assistansersättning av de domar från Högsta förvaltningsdomstolen som rör det så kallade femte grundläggande behovet. Socialstyrelsen har särskilt tittat på hur domarna påverkat kommunernas beviljanden av insatser enligt LSS.

Tid:
Plats: Pressrummet, Rosenbad

Ingång via Kopparporten från kl. 14:00. Presslegitimation krävs.

Vid presskonferensen närvarar Hanna Jarvad, jurist och ansvarig projektledare för Socialstyrelsens utredning, Karin Flyckt, sakkunnig och samordnare av funktionshindersfrågor vid Socialstyrelsen, Mariana Näslund Blixt, enhetschef på Socialstyrelsens rättsavdelning och Madeleine Harby Samuelsson, statssekreterare till statsrådet Åsa Regnér med ansvar för funktionshinderspolitiken.

Pressträffen webbsänds. Välkomna!

Senast den 15 december ska Inspektionen för socialförsäkring (ISF) och Försäkringskassan presentera ytterligare två regeringsuppdrag gällande LSS och personlig assistans.

Resterande två uppdrag rör:

• En analys av assistansmarknaden, där Inspektionen för socialförsäkring (ISF) ska genomföra en kartläggning och analys av marknaden för anordnare med tillstånd att bedriva personlig assistans. ISF ska bland annat kartlägga och analysera marknadens aktörer, deras lönsamhet, spridningen i lönsamhet samt brister i marknads- och konkurrensförhållande.

ISF ska återrapportera uppdraget till Regeringskansliet senast den 15 december 2017.

• Konsekvensanalys avseende domar där Försäkringskassan ska utreda konsekvenserna för flickor, pojkar, kvinnor och män med assistansersättning av de domar från Högsta förvaltningsdomstolen som rör det så kallade femte grundläggande behovet. Behovet innebär "annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade".

Försäkringskassans analys ska även omfatta skäl för avslag, indragningar och avslut av assistansersättningen.

Presskontakt

Sami Mashial
Tf. Pressekreterare hos barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00