Karolina Skog har entledigats, Miljöminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

Regeringen inrättar råd för hållbara städer

Publicerad

(Ny version) I dag tillsätter regeringen Rådet för hållbara städer. Rådet ska driva och samordna arbetet för hållbar stadsutveckling i Sverige. Rådet består av 10 myndigheter och kommer att ledas av Björn Sundin, tidigare kommunalråd i Örebro. Nu är också regeringens nya stöd för grönska i städerna färdigt.

Regeringen vill stärka kommunernas förutsättningar att utveckla gröna, hälsosamma och trygga städer. Den fysiska miljöns utformning kan bidra till att minska segregation, öka den sociala sammanhållningen och ge förutsättningar för att nå nationella klimat- och miljömål. I det arbetet har de statliga myndigheterna en viktig roll. Regeringen inrättar därför Rådet för hållbara städer.

– Som tidigare kommunpolitiker med ansvar för stadsutveckling var det tydligt att staten lyste med sin frånvaro i dessa frågor. När det nu byggs mer än på mycket länge finns ett stort behov av att på nationell nivå peka ut en riktning och vara en tydligare aktör i arbetet med hållbar stadsutveckling, säger miljöminister Karolina Skog.

Uppdraget sträcker sig till 2022. Rådet ska fungera som ett nationellt forum för att stärka och genomföra regeringens politik för hållbara städer. De myndigheter som ingår i rådet är Boverket, Formas, Länsstyrelsen, Myndigheten för delaktighet, Naturvårdsverket, Statens centrum för arkitektur och design, ArkDes, Energimyndigheten, Tillväxtverket Trafikverket och Vinnova. En representant som ska företräda kommunerna ska erbjudas att ingå i rådet. Till Rådet kopplas ett nätverk av experter.

– Det är viktigt att kommunerna i högre grad involveras i rådet och platsen i nätverket ser jag därför som särskilt viktig, säger Karolina Skog

Björn Sundin är utsedd till ordförande för Rådet för hållbara städer. Hans uppdrag blir att starta upp verksamheten och driva den under det första året. Boverket får i uppdrag att inrätta ett kansli som ska stödja rådet i arbetet.

– Björn Sundin är i stadsbyggnadssammanhang känd som en person som balanserar olika intressen väl och samtidigt som får saker att hända, säger Karolina Skog.

Statens samordning av arbetet med hållbar stadsutveckling inleddes 2008 med Delegationen för hållbara städer, som sedan övergick till Plattformen för hållbar stadsutveckling 2014. I samband med att rådet för hållbara städer inrättas avslutas också Plattformens uppdrag.

Städer ska bli grönare

Regeringen inrättar nu även ett stöd för grönare städer. Den förordning som styr stödet är klar och beslutas inom kort.

– Jag ser en ökad förståelse och vilja hos kommuner och aktörer i byggsektorn att arbeta aktivt med grönskan i våra städer. Vi har på senare år sett flera goda pilotprojekt, och kunskap har byggts upp. Det här stödet behövs för att växla upp arbetet så att vi kan gå från pilot till större skala, säger miljöminister Karolina Skog.

Stödet kan sökas av kommuner och ska främja ökad eller utvecklad stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer. Stödet kan också användas till att främja innovativ, mångfunktionell och resurseffektiv stadsgrönska. Stödet kräver medfinansiering på minst 50 procent.

Regeringen avsätter 100 miljoner kronor för 2018, 500 miljoner kronor för 2019 och 550 miljoner kronor för 2020 till stödet. Boverket får i uppdrag att administrera stödet.

Rättelse

Den förra versionen av pressmeddelandet innehöll inte alla aktörer som har en plats i Rådet för hållbara städer. I uppräkningen saknades att en representant som ska företräda kommunerna ska erbjudas att ingå i rådet.

Presskontakt

Hanna Björnfors
Politiskt sakkunnig hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00